Ledig stilling

PST Leder for seksjon for sikkerhetsetterretning

Søknadsfrist 11.11.2020

PST

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

Vi har ledig en fast stilling som leder av vår seksjon for sikkerhetsetterretning. Seksjonen er en del av sikkerhets- og beredskapsavdelingen. Seksjon for sikkerhetsetterretning håndterer oppgaver innenfor hele spekteret av PSTs saksportefølje, inkludert forebygging av trusler mot myndighetspersoner, politisk motivert vold og statlig etterretningsvirksomhet i og mot Norge. Seksjonen er tverrfaglig og preges tidvis av et høyt arbeidstempo og korte leveringsfrister.

Ansvarsområdene til seksjonen omfatter blant annet å utarbeide og formidle trusselvurderinger for politiske beslutningstakere, nasjonale samarbeidspartnere, virksomhetsledere og beslutnings­takere i PST. Seksjonen skal også utarbeide analyser rettet mot aktuelle næringer og sektorer. Seksjon for sikkerhetsetterretning skal gi sikkerhetsfaglige råd til statsadministrasjonen, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, offentlig og privat næringsvirksomhet samt annen virksomhet av betydning for viktige samfunnsinteresser (grunnleggende nasjonale funksjoner).

PST skal i sin rådgivning bidra med sikkerhetsfaglig kompetanse, slik at andre aktørers vurderinger, beslutninger og tiltak er basert på et godt grunnlag.

Arbeidsoppgaver

Seksjonssjefen vil ha både personal- og budsjettansvar for egen seksjon i tillegg til det faglige ansvaret for seksjonens ulike produkter og ansvarsområder. Seksjonssjefen vil, sammen med avdelingsdirektør og øvrige seksjonssjefer, inngå i ledelsen av sikkerhets- og beredskapsavdelingen. Stillingen innebærer et utstrakt samarbeid med andre myndighetsorganer, statlige og private organisasjoner og næringslivet. Seksjonssjefen vil representere PST i ulike råd og utvalg. Noe reise- og foredragsvirksomhet må påregnes. Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte, slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST. Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha bestått eksamen fra Politi(høg)skolen eller ha annen relevant høyere utdanning, eksempelvis innen ledelse, analyse, etterretning, samfunnsfag, forsvars-sektoren eller politietaten. Du må ha strategiske evner samt bidra til medarbeider- og kompetanseutvikling i en hektisk hverdag. Stillingen krever ledererfaring. Formell lederkompetanse er ønskelig. Erfaring fra sikkerhets- og beredskapsarbeid, inkludert god kunnskap om politiets sikkerhets- og beskyttelsestiltak er ønskelig. Det er også ønskelig med god kjennskap til PST, politiet og eksterne samarbeidspartnere.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som kan lede og motivere seksjonens medarbeidere. Vi ønsker en person som har gjennomføringskraft, er initiativrik, kreativ, empatisk og inkluderende. Personen må evne å videreutvikle PSTs arbeid innenfor sikkerhetsetterretning. Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt gode engelskkunnskaper. Det forventes at du tilegner deg opplæring som tilbys internt i organisasjonen, og at du deler din kompetanse. Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og er villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende arbeidshverdag blant dyktige medarbeidere med flerfaglig bakgrunn. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 813 400-992 200 som seksjonssjef (SKO 1211). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner. Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke og vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Søknaden sendes elektronisk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST.

Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinformasjon: Sjur Bakken . +47 23 30 50 00

Powered by Labrador CMS