Ledig stilling

PST logo
PST logo

Er du lederen som skal bidra til at PST håndterer de alvorligste truslene mot landet?

Søknadsfrist: 28.10.20

PST

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

Vi søker en initiativrik og motiverende leder til avsnittet for håndtering av tips og nye trusler til PST. Avsnittet ligger under seksjonen for førstelinjehåndtering, som har ansvar for mottak, vurdering, formidling og oppfølging av informasjon til PST. Vi har som mål å avklare tips, trusler og bekymringsmeldinger så raskt som mulig. Dette gjøres gjennom bruk av egne ressurser i seksjonen, PSTs øvrige ressurser, politiet og andre samarbeidende samfunnsaktører. Målet er å finne informasjon som kan bidra til å avklare bekymringer raskt. Høres dette spennende ut, og er du klar for en utfordrende lederstilling i en hektisk og spennende arbeidshverdag? Da er du kanskje lederen vi leter etter!

Arbeidsoppgaver Som avsnittsleder har du det faglige og personalmessige ansvaret for egen enhet. Du skal lede arbeidet med å koordinere og kvalitetssikre håndteringen av avklaring av tips, trusler og bekymringsmeldinger samt iverksette adekvate tiltak for å redusere truslene. En sentral oppgave vil være å bidra til at PST håndterer de alvorligste truslene mot landet. Samfunnet har høye forventninger til PSTs håndtering av trusler, og vi trenger en leder som kan videreutvikle dette arbeidet sammen med andre sentrale samfunnsaktører. Digitalisering og bruk av nye teknologiske verktøy vil være en del av dette arbeidet, så du må ha evne og lyst til å kombinere teknologi og innovasjon for å løse oppgavene tillagt avsnittet. Du skal også lede prosesser for utvikling og innføring av etterretningssystemer, applikasjoner og integrasjoner. Avsnittet du skal lede, har et bredt og krevende oppgavespenn og består av mange kompetente medarbeidere med ulike bakgrunner, som både jobber selvstendig og i team. Som deres leder må du evne å koordinere og prioritere ulike trusler og tiltak med korte tidsfrister. Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST. Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Kvalifikasjoner

For å være aktuell for stillingen kreves det politifaglig bakgrunn og ledererfaring. God kjennskap til politioperative tiltak for raskt å kunne håndtere oppdukkende trusler samt god forståelse for lovmessige muligheter og begrensninger er også et krav. Det forventes kjennskap til PSTs samfunnsoppdrag og de viktigste samfunnsaktørene PST samhandler med. Videre krever stillingen god teknologisk forståelse og kjennskap til digitale verktøy og systemer. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er også en forutsetning.

Erfaring fra etterretnings-, saks- og analysearbeid er ønskelig, og det vil være en fordel med lederutdanning. Personlige egenskaper Vi søker en leder som er dyktig til å følge opp medarbeiderne, og som tilrettelegger for læring og nytenking. Du må være initiativrik, relasjonsorientert og evne å skape tillit. Du har en positiv innstilling som bidrar til å motivere de rundt deg slik at avsnittet og seksjonen oppnår de mål som er satt. Som leder må du klare å utvikle gode samarbeidsrelasjoner til sentrale aktører som er viktige med tanke på avsnittets leveranser internt og eksternt. Du har god operasjonell forståelse og evner å identifisere og prioritere i akutte operative situasjoner. Du har gjennomføringsevne og bidrar til at avsnittet og seksjonen oppnår målene som er definert. Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. Vi tilbyr

Vi tilbyr en utfordrende lederstilling der du kan bidra til utvikling innen et område som er i stadig endring.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 679 000-765 100 i lønnstrinn 73-78, som politioverbetjent. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss. Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinfo: Jørn Berseth 23 30 50 00