Ledig stilling

Vil du være med å lede og utvikle PST?

Søknadsfrist 28.11.21

Som assisterende sjef PST er du sentral i hvordan vi forvalter og utøver vårt samfunnsoppdrag i tett samarbeid med sjef PST. Du må ha god forståelse for sikkerhetspolitiske utviklingstrekk, og hvordan disse berører PST. Du må også ha god forståelse for PSTs rolle og ansvar i en større sammenheng. I ryggen har du en dedikert organisasjon som hver dag jobber med profesjonalitet og integritet for å sikre verdiene vi er satt til å beskytte.

PST

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

Vi ønsker en leder som tenker helhetlig, som er uredd og tydelig. Vi søker deg som kan være med å lede, samle og motivere våre ansatte.

Arbeidsoppgaver

Som assisterende sjef PST er din viktigste oppgave å sikre helhetstenkning og utvikling og være en støtte for hele PSTs organisasjon. I denne rollen vil du være fast stedfortreder for sjef PST og leder for strategisk stab. Du vil ha ansvar for at tjenesten styres i tråd med strategi og langtidsplaner, og at organisasjonsutvikling og investeringer samsvarer med dette.

PST må tilpasse seg et trusselbilde i stadig endring. Som assisterende sjef PST spiller du en viktig rolle i å videreutvikle en organisasjonskultur med god endringsrespons i tråd med samfunnsoppdraget til PST, politiske føringer og våre verdier. Stillingen inngår i PSTs ledergruppe. Assisterende sjef PST samhandler nært med det øvrige politiet og flere andre nasjonale samarbeidspartnere, og deltar i ulike fora nasjonalt og internasjonalt.

Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med god kjennskap til PSTs oppgaver og organisasjon samt erfaring fra liknende arbeidsområder. Kunnskap om og erfaring fra internasjonalt samarbeid vil bli vektlagt. Bred ledererfaring fra strategisk nivå innen justis- eller forsvarssektoren er svært viktig. Gode resultater fra tidligere lederstillinger er nødvendig. Du må ha erfaring fra mediehåndtering og være vant til å samhandle på departementsnivå.

Av formell utdannelse må du enten ha juridisk embetseksamen, bestått eksamen fra Politi(høg)skolen, eller annen relevant utdanning. Meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, er et krav. Vi ønsker også at du har erfaring og kunnskap om omstilling og endringsprosesser.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som er strategisk og helhetstenkende og som aktivt kan bidra til at PST som organisasjon evner å tilpasse seg trusselbildet. Evnen til nytenkning vil være meget viktig. Du må ha gode kommunikative egenskaper, stor arbeidskapasitet, og de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

I PST vil du få muligheten til å jobbe i en virksomhet med et krevende, meningsfylt og motiverende samfunnsoppdrag.

Du vil få lønn etter avtale i stillingskode som assisterende direktør (SKO 1061). Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinformasjon:

Hans Sverre Sjøvold, Sjef PST 23305500