Ledig stilling

Vil du være med å bekjempe arbeidslivskriminalitet i Finnmark?

Søknadsfrist: 23.06.22

Skatteetaten

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: 7 500 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

, Det skal etableres nytt a-krimsenter i Alta - Skatteetaten trenger en dyktig analytiker til kunnskapsgruppen

Trives du foran en dataskjerm? Synes du det er givende å dypdykke ned i en problemstilling, strukturere informasjon og formidle det du finner? Pleier du å finne det du leter etter? Da er du kanskje den vi ser etter!

Regjeringen har besluttet at Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og politiet skal opprette et nytt a-krimsenter i Alta. Senteret vil bli et av åtte tverretatlige sentre som skal bidra til å forebygge, avdekke og stanse arbeidslivskriminalitet.

A-krimsenteret vil bestå av en kunnskapsgruppe og en kontrollgruppe. I tillegg skal senteret ha en lokal koordineringsgruppe som består av en leder fra hver etat, fortrinnsvis med personalansvar for medarbeiderne i senteret. Senteret skal også ha en senterleder og en koordinator for hver av de to gruppene.

Kunnskapsgruppen ved senteret vil bestå av minimum 4 medarbeidere hvor du kan bli en av disse. Du vil få nødvendig opplæring i hvordan Skatteetaten jobber med disse sakene gjennom tett samarbeid med kollegaer i Tromsø og andre a-krimsentre.

Arbeidsoppgaver

Kunnskapsgruppen er sentral i a-krimsenterets operative og analytiske arbeid. Enheten har et regionalt ansvar for innhenting og vurdering av informasjon fra åpne kilder, utvikling av fagområdet OSINT og metoder for informasjonsinnhenting fra internett og interne sakssystemer.

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være å lokalisere, innhente, bearbeide, strukturere og kvalitetssikre informasjon fra relevante kilder på internett og etatsinterne systemer. Du må kunne bearbeide og analysere store informasjonsmengder i en hektisk hverdag. Den viktigste oppgaven for kunnskapsgruppen er å sikre oppdragsforståelse og at informasjon innhentes, bearbeides, analyseres og formidles som kunnskapsprodukter. Disse skal danne beslutningsgrunnlag for lokal koordineringsgruppe.

Følgende oppgaver er særlig relevante for kunnskapsgruppen:

 • utarbeide kunnskapsprodukter om sentrale trusselaktører og aktuelle virkemidler og sanksjoner for en effektiv bekjempelse. Kunnskapsproduktene skal gi beslutningsstøtte for å kunne prioritere hvilke aktører og miljøer a-krimsenteret skal rette innsats mot og for å kunne prioritere virkemidler, sanksjoner og utvikle metodikk.
 • utarbeide kunnskapsprodukter som beslutningsstøtte for innsats mot utenlandske arbeidstakere med vekt på sårbar arbeidskraft.
 • utarbeide kunnskapsprodukter som evaluerer a-krimsenterets innsats og hvilken effekt innsatsen har hatt. Dette skal gi grunnlag for læring og for å korrigere og styre senterets innsats.

Kvalifikasjoner

Vi søker en kreativ og initiativrik medarbeider med gode analytiske evner og utpreget interesse for å avdekke kriminalitet gjennom bruk av digitale verktøy og analyser. Du bør ha høyere utdanning, f.eks. fra politihøyskolen, forsvaret, samfunnsvitenskapelige-/humanistiske fag eller informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Relevant erfaring og særskilte kunnskaper kan enkelte tilfeller kompensere for krav til formell utdanning.

Hvis du i tillegg har god kjennskap til og erfaring innen noen eller flere av disse områdene kan det telle positivt:

 • etterretningsforståelse og/eller erfaring med informasjonsbehandling og analyse
 • gode norsk- og engelskkunnskaper og god skriftlig, muntlig og visuell fremstillingsevne
 • samisk språk og kulturforståelse teller positivt, men er ikke et krav
 • russiskkunnskaper teller positivt, men er ikke et krav
 • teknisk forståelse og god kunnskap om SoMe og fora på internett
 • førerkort for personbil (B)

Personlige egenskaper

 • resultat- og utviklingsorientert
 • evne til å bygge relasjoner og samarbeide på tvers
 • helhetsorientert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du må takle en hektisk hverdag

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse på et a-krimsenter krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må være villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Det arbeides med å finne egnede lokaler for senteret i Alta. Aktuelle medarbeidere vil bli ansatt i divisjon innsats, avdeling skattekriminalitet, seksjon 1, gruppe 8. Det er krav om minimum 80% tilstedeværelse på senteret.

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 500.000 - 650.000, eller 600.000 - 800.000 avhengig av kvalifikasjoner.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Kontaktinformasjon:

Trond Båtnes, underdirektør 93007428

Kristi Totland Skaar, sekssjonssjef 945 07 538

Powered by Labrador CMS