Ledig stilling

Vil du være en del av førstelinjen i PST?

Søknadsfrist 23.03.2021

PST

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

PST søker studenter fra Politihøgskolen, fortrinnsvis i Oslo, til å bistå i den innledende behandlingen av all informasjon til tjenesten. Vi søker opptil åtte strukturerte, lærevillige og motiverte medarbeidere til å ivareta datakvaliteten knyttet til de mest alvorlige truslene mot Norge.

Arbeidsoppgaver

Som saksbehandler ved seksjonen vil du få ansvaret for å omgjøre innkomne data og rapportering til informasjon. Oppgaven er avgjørende for at PST som helhet skal løse sitt samfunnsoppdrag. Arbeidshverdagen preges av at det kommer store mengder informasjon inn, og våre medarbeidere må ta gode beslutninger med en høy grad av presisjon.

Dine hovedoppgaver vil i stor grad bestå av å:- foreta en førstehåndsvurdering av tilflytende informasjon- registrere, indeksere og tilgangsstyre informasjon på en enhetlig måte- journalføre og kvalitetssikre informasjon- sikre god datakvalitet, samt forvalte og tilgjengeliggjøre informasjon i henhold til lovpålagte krav og definerte prosesser

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Hvem kan søke?

Vi ønsker som et utgangspunkt å tilby stillingene til sisteårsstudenter ved PHS. Det vil si at du ferdigstiller det andre studieåret ditt nå. De som ansettes, vil bli lønnet på timesbasis tilsvarende ca. 20 % stilling. Det er planlagt at arbeidet vil foregå på ettermiddag/kveld slik at det kan kombineres med en studiehverdag. Andre interessenter som oppfyller søkekriteriene, vil også bli vurdert. Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har relevant utdanning eller bakgrunn. Søkere bør ha gjennomført andre året på PHS. Erfaring fra informasjons- og etterretningshåndtering eller erfaring fra arkiv- og dokumentbehandling er ettertraktet. Du bør ha en viss erfaring med politiets IT-systemer. Du må ha gode IT-kunnskaper og gjerne erfaring med elektronisk saksbehandling og forvaltning av informasjon.Søkere med erfaring fra informasjonshåndtering og etterretningssystemer fra andre etater enn politiet, er også aktuelle.God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode engelskkunnskaper er et krav, og ytterligere språkkunnskaper teller positivt.Andre kvalifikasjoner som er ettertraktet:- kjennskap til søk i politiregistre, etterretningssystemer o.l, herunder avanserte søkebegrep og boolsk logikk.- kjennskap til strukturerings- og analyseverktøy (ANB, Excel, o.l.)- databaseforståelse/erfaring med å trekke kunnskap fra store datamengder- evne til å tilpasse seg rutiner og arbeidsprosesser- erfaring fra etterretningsprosesser, information management og/eller analyseStillingen gir unik innsikt i PSTs arbeidsprosesser og implementering av moderne datahåndteringsverktøy i PST. Som medarbeider vil du få mengdetrening i disse prosessene. Det forventes også at du blir en bidragsyter i å utvikle rutiner innen de ulike fagområdene.

Personlige egenskaper

Som person evner du å arbeide målrettet, selvstendig, strukturert og nøyaktig. Du trives med rutinearbeid, er løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet. Evne til å forstå datamodeller og rutiner for informasjonsflyt er en forutsetning. Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. Etter en eventuell ansettelse vil det være en prøveperiode. Ansatte vil også delta på nødvendige kurs og få opplæring.

Vi tilbyr

Den som ansettes, tilbys en årslønn innenfor lønnsramme 17 i stillingskode som konsulent 1065. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinformasjon: Jørn Berseth 23 30 50 00