Ledig stilling

Vil du jobbe med fordekt innhenting på internett?

Søknadsfrist 21.05.21

PST

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

PSTs innhentingsavdeling henter inn informasjon slik at tjenesten er i stand til å ta de riktige vurderingene som gjelder landes sikkerhet. I et digitalisert samfunn er det helt avgjørende at PST har evne og kapasitet til å hente inn informasjon fra ulike plattformer på internett. Vi søker nå etter en dyktig medarbeider for fast ansettelse som skal veilede og tilrettelegge denne innhentingen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet innebærer å veilede og tilrettelegge for fordekt innhenting av informasjon fra internett. Innhentingen er målrettet og styrt, og informasjonen behandles videre i PST etter gjeldende retningslinjer.

Stillingen krever at du til enhver tid er faglig oppdatert på trender og fenomener med relevans for PSTs portefølje. Det legges stor vekt på fag og metodeutvikling i stillingen.Kvalifikasjoner

Det er krav til bestått politiskole/politihøgskole. Videre kreves det flere års erfaring med bruk av skjulte etterforskningsmetoder. I denne sammenheng er det en stor fordel å ha kunnskap om hvordan en sak bygges opp og å kunne bruke lovfestede og ulovfestede metoder i kombinasjon. Det er videre et krav med erfaring fra informantbehandling eller tilsvarende fagområde.

Stillingen krever en oppriktig interesse for bruk av teknologi i kombinasjon med kommunikasjon. Du må kunne se og utvikle mulighetene som ligger i samhandlingen mellom teknologi og kommunikasjon slik at PST kan utføre en sikker og best mulig innhenting. Det er en fordel med erfaring fra etterretningsarbeid samt kjennskap til PSTs mandat og samfunnsrolle.

Stillingen krever svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Andre språkferdigheter vil være en fordel.

Personlige egenskaper

Vi er ute etter en person som er nysgjerrig, kreativ, initiativrik og strukturert og har god gjennomføringsevne. Du må kunne tenke helhetlig og analytisk, samtidig som du har evne til å sette deg inn i detaljer og jobbe med disse over tid.

Vi ser etter deg som samarbeider godt med andre mennesker og er god til å bygge relasjoner. Det å ha god veiledningskompetanse og klare å få andre til å yte sitt beste er viktig i stillingen. PSTs mandat stiller store krav til etisk vurderingsevne og evne til å følge etablerte rammebetingelser og reguleringer, men også til evne til å vurdere aktuelle mulighetsrom.

Ansettelse vil være basert på PSTs behov for å sette sammen variert erfaring og tjenestebakgrunn kombinert med egnethet og samarbeidsevner i komplementære team.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. Noen aktiviteter vil i perioder kreve arbeid på ulike tider av døgnet.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende arbeidshverdag hvor du får muligheten til å løse PSTs samfunnsoppdrag. Det er gode muligheter for personlig og faglig utvikling i stillingen. Nødvendig opplæring og trening vil bli gitt.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 618 600–708 000 (ltr. 68-75) som politioverbetjent (SKO 0287). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Endringer i stillingens innhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid fra tiltredelse.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss. Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinformasjon: Geir Lines, Seksjonsleder 23 30 50 00