Ledig stilling

Vi søker inntil 80 politibetjent 1 for tilsetting i inntil 6 mnd.

Søknadsfrist: 01.06.22

Politiets utlendingsenhet (PU)

er et særorgan underlagt Politidirektoratet og har i dag 522 ansatte. PU registrerer og identifiserer asylsøkere. I tillegg er det enhetens oppgave å transportere ut asylsøkere som har fått avslag på søknad om opphold, og andre utlendinger som ikke har lovlig opphold i Norge. PU forvalter politiets utlendingsinternat på Trandum, Utreisesenteret på Gardermoen, og er sammen med bl.a. UDI ansvarlig for drift av Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere i Råde. PU er kompetansesenter for norsk politi på utlendingsområdet.

En personalpolitisk målsetting for politietaten er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere flere personer med minoritetsbakgrunn.

Vi ber om at elektronisk søknad benyttes - klikk på linken "søk på stillingen". Relevante attester og vitnemål/karakterutskrifter skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig, ber vi om at disse blir sendt; Politiets utlendingsenhet v/ Stab HR/HMS, Postboks 2095 Vika, 0125 Oslo.

Jf. offentlighetsloven kan søkere offentliggjøres på offentlig søkerliste selv om man har bedt om skjerming.

I Politiets utlendingsenhet ved Felles enhet for ID-avklaring (FID) søker vi deg som er politibetjent 1 til å bistå i den krevende situasjonen vi nå står i knyttet til flyktningkrisen som følge av krig i Ukraina. Vi søker deg som har fullført PHS senest i 2021. Stillingen har en varighet på inntil 6 måneder.

Det er ledig inntil 80 midlertidige stillinger som politibetjent 1 med oppstart snarest mulig.

Felles enhet for ID-avklaring (FID)Felles enhet for ID-avklaring jobber med identitetsavklaring både i ankomstfasen overfor asylsøkere, og i returfasen for å gjennomføre tvangsreturer av personer uten lovlig opphold i landet. Avdelingen har tre seksjoner; Seksjon for saksinntak, Seksjon for ID-ankomst og Seksjon for ID-avklaring.Seksjon for ID-ankomst er organisert med tre politivaktavsnitt og ett ID- og kontroll avsnitt. Politivaktavsnittene og ID- og kontroll avsnittet er stedsplassert ved Nasjonalt ankomstsenter Råde og ved nytt registreringssenter Gardermoen.

Seksjonens arbeidsområde er hovedsakelig knyttet til mottak og registrering av utlendinger som søker om beskyttelse (asyl) i Norge. Dette innebærer mye kontakt med mennesker som nylig har kommet til Norge, noe som krever respektfull behandling av disse, samtidig som det skal gjøres grundige undersøkelser og vurderinger.

En stor andel av søkerne er barn. De fleste av disse kommer til Norge sammen med foreldre eller andre foresatte, men noen kommer også alene. De som ansettes må derfor kunne tilpasse seg ulike situasjoner og jobbe godt både selvstendig og sammen med andre. De fleste samtalene innebærer bruk av tolk.

Det forutsettes at du kan komme deg til arbeidsstedet på egenhånd. Arbeidssted er Råde eller Oslo (området nord Gardermoen) ved nytt registreringssenter. Det må fremkomme i søknaden om du kan tjenestegjøre et eller begge steder. Arbeidsoppgaver

 • drifte politivakten med mottak av nyankomne asylsøkere
 • sikkerhetskontroll og ID-visitering av person og bagasje
 • opptak av biometri, signalering og registersøk
 • opprettelse av sak og loggføring av tiltak i politiets datasystemer, samt i Datasystemet for utlendings- og Flyktningesaker (DUF)
 • gjennomføre registreringssamtaler, skrive rapport og anbefale videre tiltak
 • forberede og gjennomføre oppfølgingssamtaler med søkere
 • gjennomføre sikkerhets- og sårbarhetsvurdering før søkerne sendes videre til ankomstsenter,
 • asylmottak eller omsorgssenter for mindreårige
 • innhente informasjon, som analyseres og brukes videre i saken
 • gi anbefaling til videre saks- og forvaltningsarbeid

Stillingene kan bli tillagt andre oppgaver ved behov.

Arbeidstid vil være dagtid eller turnus avhengig av behov.

De som ansettes vil bli underlagt ett av seksjonens avsnitt, men kan gjennom perioden bli disponert til alle de ulike oppgavene på seksjonen avhengig av hvor behovet er størst. Dette varierer med ankomstsituasjonen.

Kvalifikasjoner

 • bestått Politi(høg)skole, fullført senest i 2021. Karakterer vil bli vektlagt.
 • det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Vurdering av skikket- og egnethet vil bli vektlagt. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • stor grad av selvstendighet, helhetstenkning og gjennomføringsevne
 • høy arbeidskapasitet
 • evne til å takle høyt arbeidspress
 • lagspiller og initiativrik

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • stillingen lønnes som politibetjent 1 (stillingskode 1457), i spennet kr 413.500-431.900 brutto per år, tilsvarende lønnstrinn 43-46, lønnsramme 41, alternativ 11. For tiden tilkommer ATB-tillegg på kr. 36 264,- per år.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon:

Kristin Fiksdal Eide, HR-sjef mail: [email protected]

Powered by Labrador CMS