Ledig stilling

Verv som analytiker

Søknadsfrist: 26.09.2023

Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten. Vi har over 17.000 medlemmer som sikrer trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politiets Fellesforbund har 20 lokallag, og er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

Politiets Fellesforbund har bred kompetanse på tariff- og arbeidslivsspørsmål og på politiets rolle og oppgaver. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave.

Forbundskontoret har 34 medarbeidere, hvor 15 er heltidstillitsvalgte og 19 er fast ansatte. I tillegg er Politiforum og Politiets Pensjonistforbund samlokalisert med forbundskontoret i nye, universelt utformede lokaler sentralt i Nydalen i Oslo. Politiets Fellesforbund har ansatte med mange ulike faglige bakgrunner. Vi er opptatt av mangfold, faglig utvikling og å legge til rette for en best mulig livsfasepolitikk.

I vervet som analytiker blir du en del av IT- og analyseavdelingen. Avdelingen har det overordnede ansvaret for hele Politiets Fellesforbunds IT-infrastruktur og systemer.

Særlig ansvar for:

• Medlemsregister

• Drift og utvikling av alle webløsningene

• Rapportering og analyse av medlemsdata

• Rapportering og analyse for PFs måloppnåelse, eks. lønn, bemanning og budsjett

• Drift og utvikling av konfliktberedskapssystemet KBS

Avdelingen består av fagleder, analytiker, IT-medarbeider og medlemsregisteransvarlig.

Vervet er også tett knyttet opp mot Tariff- og arbeidslivsavdelingen som har et overordnet ansvar for å følge opp forbundets strategi og politikk ved å forberede, iverksette og følge oppvedtak fattet av landsmøtet og forbundsstyret.

Som følge av at valgperioden for analytiker utløper 31.12.2023, lyses vervet ut. Valgperioden er fire år.

Arbeidsoppgaver

 • Analyse av lønnsutvikling og lønnsnivå i etaten
 • Analyse av medlemsmassen
 • Analyse av unntak og bruk av arbeidstidsbestemmelsene
 • Analyse av politibudsjettet
 • Arbeide med utvikling og analyser av økonomi og virksomhetsstyring i politiet
 • Bistand til lokalt og sentralt lønnsarbeid
 • Bistand til lokale drøftinger av budsjett
 • Ivaretakelse av bestemmelsene i hovedavtalen i staten, samt øvrig lov- og avtaleverk.
 • Må påregne å bistå med fagkunnskap inn i drøftinger og forhandlinger med sentral arbeidsgiver
 • Arbeide med politiske prosesser og fremme PF sin politikk
 • Rådgivningsfunksjon
 • Forelesningsvirksomhet
 • Andre oppgaver som ligger innenfor avdelingens og forbundets arbeidsområde

Kvalifikasjoner

 • Medlem i Politiets Fellesforbund
 • Erfaring fra, og kunnskap om Politiets Fellesforbund som organisasjon vil være enfordel
 • Bred tillitsvalgterfaring eller erfaring med virksomhetsstyring i offentlig sektor og partsamarbeidet.
 • Kunnskap om hovedavtalen i staten, samt øvrig lov- og avtaleverk
 • Kunnskap om budsjettprosesser
 • Kunnskap om mål- og resultatstyring
 • Kunnskap om økonomistyring
 • Formal eller god realkompetanse på områdene statistikk og analyse
 • Meget god kompetanse i Excel
 • Fordel med kjennskap til Power BI eller annet analyseverktøy

Personlige egenskaper

• Helhets og samhandlingsfokusert
• Evne til å ta initiativ til løsning
• God til å kommunisere skriftlig og muntlig
• Kunne arbeide selvstendig og målrettet i et hektisk miljø, og ofte med korte tidsfrister

Vi tilbyr

Hovedavtalens § 40 hjemler permisjon fra nåværende stilling i perioden som sentraltillitsvalgt.

Politiets Fellesforbund er en dynamisk organisasjon med stor yrkesstolthet og høykompetanse. Vi har moderne lokaler i Gjerdrums vei 4, Oslo.

Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har fokus på forbedring og utvikling. Politiet står i store endringer. Det påvirker Politiets Fellesforbund sine arbeidsmåter, krav til kompetanse og organisering. På bakgrunn av dette kan det bli endrede ansvarsområder og arbeidsoppgaver for vervet.

Lønns- og arbeidsvilkår

Analytiker avlønnes i lønnsspenn fra kr 646 000 - 765 000 og fast tillegg 1: kr 172 146,- og fast tillegg 2: kr 38 658,- per år. Høyere lønn kan vurderes ved særskilt kompetanse. De faste tilleggene dekker bl.a. alle arbeidsoppdrag utført utover ordinær arbeidstid. Forbundet har gunstige vilkår for pendlere, herunder fri bolig, hjemreise og ordning med hjemmekontor.

En del reisevirksomhet må påregnes.

Søknadsfrist er satt til 26.09.2023.

Politiets Fellesforbund søker etter større mangfold i organisasjonen. Vi ønsker mangfold med bakgrunn i alder, kompetanse, erfaring, kultur og geografi/geografisk utgangspunkt.

Ytterligere informasjon og spørsmål om vervet kan innhentes hos generalsekretær Per Erik Ommundsen, på telefon 992 87 688 eller fagleder Hanne Nilsen på telefon 906 29 968.

SØK PÅ STILLINGEN HER!

Powered by Labrador CMS