Ledig stilling

Veileder informant - politioverbetjent/politibetjent 3/2

Søknadsfrist 15.08.22

I Nordland politidistrikt, ved seksjon for etterretning, er det ledig en fast stilling som politioverbetjent/spesialist, alternativt politibetjent 3/2, med funksjon som veileder informant. Stillingen er stedsplassert i Bodø.

Nordland politidistrikt

omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 41 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Heidi Kløkstad er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 700 ansatte i Nordland politidistrikt.

Tilsetting vil skje i henhold til personalreglementet for politiet og vanlige tilsettingsvilkår for statens tjenestemenn, herunder 6 mnd prøvetid. Fra lønnen går 2% lovbestemt trekk til Statens pensjonskasse. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering etter kvalifikasjoner.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester skal legges inn elektronisk. Dette gjelder også for interne søkere. Det må oppgis minimum to referanser i søknaden. Den som blir tilsatt må ha plettfri vandel.

Etterretningsseksjonen styrker Informantveiledertjenesten ved å ansette informantveileder. Det er allerede ansatt en veileder, slik at vi får et team med en hovedveileder og to veiledere i Nordland. Etterretningsseksjonen består per i dag av seksjonsleder, innhentingsleder/hovedveileder informant, informasjonskoordinator, analyseleder og etterretningsanalytikere.

Veileder skal sammen med hovedveileder ha ansvar for informantbehandling i Nordland politidistrikt, og er ansvarlig for å styre informasjonsinnhentingen opp mot prioriterte etterretningsbehov. Stillingens hovedfokus er kontroll og veiledning av distriktets informantbehandlere og innhentingsoperatører, og det er en forutsetning at veileder er fleksibel med hensyn til å reise rundt i distriktet for å etablere gode relasjoner. Den som ansettes må også påregne å drifte egne informanter i hele politidistriktet.

Vi ser etter en person som har de rette personlige egenskapene, er motivert, initiativrik, systematisk, holder en høy yrkesetisk standard, med svært god notoritet.

Nødvendig opplæring vil bli gitt. Søkere som ikke har gjennomført Politihøgskolens nettbaserte grunnutdanning i etterretning må regne med å gjennomføre denne innen rimelig tid. Annen relevant opplæring og utdanning må påregnes etter hvert.I forbindelse med intervju kan det bli aktuelt med en kunnskapstest, presentasjon eller en oppgave som må løses. Nærmere beskrivelse av dette vil bli formidlet god tid i forveien.

Arbeidsoppgaver

 • I samarbeid med hovedveileder bidra med veiledning av distriktets innhentingsoperatører og informantbehandlere, og påse at metoden utøves i henhold gjeldende instrukser og rundskriv
 • Gjennomføre styrt informasjonsinnhenting, og innhente relevant informasjon basert på strukturerte innhentingsplaner i samarbeid med innhentingsleder
 • Gjennomføre informantbehandling i nært samarbeid med innhentingsleder og hovedveileder informant, samt bedrive strategisk verving innenfor prioriterte områder
 • Bistå i planlegging og utførelse av fagsamlinger, grunnkurs og andre relaterte opplæringstiltak i felleskap med hovedveileder
 • Utføre oppsøkende virksomhet som svarer på relevante informasjonsbehov
 • Gjennomføre forebyggende/avklaringssamtaler
 • Ved behov bistå med spaning i Nordland
 • Innhente informasjon i tidskritiske situasjoner i samarbeid med innhentingsleder
 • Ved behov bistå med planlegging av overordnede KUBA-tiltak i Nordland
 • Bidra i det daglige arbeidet hos etterretningsseksjonen
 • Andre pålagte oppgaver

For politioverbetjent/spesialist tilkommer følgende arbeidsoppgaver:

 • På selvstendig grunnlag kunne veilede distriktets innhentingsoperatører og informantbehandlere, og påse at metoden utøves i henhold gjeldende instrukser og rundskriv
 • Være stedfortreder for hovedveileder
 • Delta i nasjonalt forum for hovedveiledere
 • Delta i tiltaksgruppe på distriktsnivå

Etterretningsfunksjonene i Nordland er under stadig utvikling og endringer av arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner

Nødvendig for begge:

 • Bestått eksamen fra Politi(høgskole)
 • Fylle kompetansekravet til politibetjent 3/2
 • Gjennomført og bestått Politihøgskolens utdanning for informantbehandlere - modul 1
 • Erfaring og kunnskap innen informantbehandling
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk
 • Godkjent IP4-status
 • God kjennskap til politiets datasystemer, herunder Indicia, BL og PO

Nødvendig for politioverbetjent/spesialist:

 • Lang og bred erfaring fra politi- og lensmannsetaten
 • Gjennomført og bestått Politihøgskolens utdanning for informantbehandlere - modul 1 og 2
 • Minst 5 års erfaring med informantbehandling og veiledning.

Ønskelig for politioverbetjent/spesialist:

 • Gjennomført og bestått Politihøgskolens utdanning for informantbehandlere - modul 3. Dersom søker ikke har gjennomført modul 3 forutsettes dette gjennomført innen rimelig tid.

Ønskelig for begge:

 • Erfaring med veiledning av informantbehandlere
 • Utdanning eller kurs innen veiledning/pedagogikk/instruksjon
 • Erfaring innen etterretning
 • Politihøgskolens grunnutdanning og videreutdanning i etterretning

Den som ansettes må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må være norsk statsborger og skal sikkerhetsklareres og autoriseres for HEMMELIG, jfr. sikkerhetsloven

Personlige egenskaper

 • Særlig høy yrkesetisk standard og profesjonalitet i tjenesteutførelsen
 • Resultatorientert med god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • God evne til kommunikasjon, samarbeid og relasjonsbygging.
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å håndtere et tidvis høyt arbeidstempo
 • Evne til å motivere, veilede og videreutvikle medarbeidere
 • Motivert, initiativrik og systematisk
 • Fleksibel med tanke på arbeidstid og reisevirksomhet

Personlig egnethet for stillingen vil bli særskilt vektlagt. Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling med mulighet for å bidra til utviklingen av både etterretningsfaget og informantbehandling i Nordland politidistrikt
 • Stillingen lønnes som politioverbetjent/spesialist eller politibetjent 3/2 avhengig av kvalifikasjoner
 • Lønnsplassering som politibetjent 2, SKO 1459 - alt. 7-10, lønnstrinn 50 - 55, kr. 471 300 - 509 500 brutto per år
 • Lønnsplassering som politibetjent 3, SKO 1461- alt. 10-11, lønnstrinn 55 - 60, kr. 509 500 - 543 500 brutto per år
 • For ansettelse i stilling som politioverbetjent/spesialist, SKO 0287, lønnstrinn 65 -72, kr 604 400 - 689 100 brutto pr år - forutsettes det at den som ansettes har gjennomført og bestått modul 1 og 2 i informantbehandling ved PHS og har minst 5 års erfaring med informantbehandling og veiledning.
 • Ved særskilt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret individuell vurdering av lønnsplassering i henhold til kompetanse og erfaring.
 • Stillingen har per tiden et funksjonstillegg på kr 24.000 pr år under forutsetning funksjon som informantbehandler
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette. Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon: Kjetil Moland 75546001

Powered by Labrador CMS