Ledig stilling

Utenlandstjeneste i Frontex-operasjoner

Søknadsfrist: 19. mars 2023

Frontex, det europeiske grense- og kystvaktbyrået, har som en av sine hovedoppgaver å koordinere operativ innsats ved EU og Schengens yttergrense. Frontex har en stående styrke bestående av selektert politipersonell fra medlemslandene for tjeneste i internasjonale fellesoperasjoner. Frontex-samarbeidet forutsetter at medlemslandene bidrar med ressurser. Den norske beredskapsstyrken består i dag av ca. 110 politiutdannet personell.

Deltakelse i Frontex' ekspertpool er basert på frivillighet fra den enkelte tjenesteperson og deres respektive tjenestested. Interesserte må avklare med eget tjenestested om de kan knytte seg til mannskapsstyrken før de søker. Det forventes at private forhold er avklart, slik at man kan tjenestegjøre utenlands over en lengre periode. Mannskapene vil bli beordret til tjeneste i henhold til Frontex' behov.

Politiets utlendingsenhet (PU)

er et særorgan underlagt Politidirektoratet og har i dag 522 ansatte. PU registrerer og identifiserer asylsøkere. I tillegg er det enhetens oppgave å transportere ut asylsøkere som har fått avslag på søknad om opphold, og andre utlendinger som ikke har lovlig opphold i Norge. PU forvalter politiets utlendingsinternat på Trandum, Utreisesenteret på Gardermoen, og er sammen med bl.a. UDI ansvarlig for drift av Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere i Råde. PU er kompetansesenter for norsk politi på utlendingsområdet.

En personalpolitisk målsetting for politietaten er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere flere personer med minoritetsbakgrunn.

Vi ber om at elektronisk søknad benyttes - klikk på linken "søk på stillingen". Relevante attester og vitnemål/karakterutskrifter skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig, ber vi om at disse blir sendt; Politiets utlendingsenhet v/ Stab HR/HMS, Postboks 2095 Vika, 0125 Oslo.

Jf. offentlighetsloven kan søkere offentliggjøres på offentlig søkerliste selv om man har bedt om skjerming.

Ansvaret for å drifte og utvikle den nasjonale beredskapsstyrken i Frontex ble sommeren 2022 overført fra Politidirektoratet til Politiets utlendingsenhet.

Politiets utlendingsenhet søker personell som skal bidra til retur- og grensekontroll på Schengens yttergrenser til både kategori 2 (to år) og kategori 3 (1-4 måneder) innen følgende kompetanseprofiler:

 • Border Guard Officer (BGO)
 • Debriefing Officer (DBR)
 • Dog Handler (DH)
 • Return Specialist (RS)
 • Information Officer (IO)
 • Advanced Level Document Officer (ALDO)
 • Frontex Return Escort and Support Officer (FRESO)

Kun faste ansatte i politiet er søknadsberettiget. Søknader til alle kompetanseprofiler med unntak av ALDO, krever politiutdannelse.

Søknadsbrev må inneholde motivasjon, hvilken kategori og kompetanseprofil(er) du søker deg til og hvordan din bakgrunn er relevant. Kun relevant arbeidserfaring og formalkompetanse skal dokumenteres. Det forutsettes at søker setter seg inn i Schengen Borders Code.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil avhenge av hvilken kompetanseprofil du innbeordres til.

For informasjon om kompetanseprofilene og tilhørende arbeidsoppgaver, se Management Board Decision 08/2022

Kvalifikasjoner

 • bestått grunnutdanning fra Politi(høg)skolen
 • for oppdrag i kategori 3 kreves det 3 års erfaring fra polititjeneste
 • for oppdrag i kategori 2 kreves det 5 års erfaring fra polititjeneste
 • gyldig førerkort for motorvogn klasse B
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • IKT-kompetanse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • erfaring fra grensekontroll, utlendings- og returarbeid
 • erfaring fra etterretning og analyse
 • gjennomført opplæring i og/eller erfaring fra relevante arbeidsområder
 • for søkere til kategori 2 er erfaring fra kategori 3-oppdrag en fordel
 • annen språkkompetanse vektlegges
 • våpengodkjenning IP4

Den som innbeordres må inneha eller kunne sikkerhetsklareres på nivå KONFIDENSIELT.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Vurdering av skikket- og egnethet vil bli vektlagt. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å takle stort arbeidspress og uforutsette oppgaver i et internasjonalt og flerkulturelt miljø
 • fleksibel og endringsvillig
 • positiv og imøtekommende

Du må være etisk bevisst og ha holdninger og moral som er forenlig med forventninger til personell i tjeneste for Norge. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er videre viktig at du har god helse, fysisk og psykisk skikkethet, og vilje til å gjennomgå opplæring hjemme og i regi av Frontex.

Vi tilbyr

 • Stillingene lønnes som internasjonal rådgiver (SKO 1392). Øvrige økonomiske vilkår for tjeneste i internasjonale operasjoner er beskrevet i Justis- og beredskapsdepartementets særavtale om økonomiske vilkår m.v. under tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.
  • Se vedlegg "Særavtale - økonomsike vilkår ved internasjonale operasjoner"
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)

Mer informasjon om Frontex og tjeneste i internasjonale fellesoperasjoner finner du på deres hjemmesider og på Kilden ved å søke på "Frontex".

Prosessen er unntatt offentlighetsloven og søkerliste vil derfor ikke bli offentliggjort.

Søknadsfrist: 19.03.2023
Arbeidsgiver: Politiets utlendingsenhet
Sted: Oslo
Stillingstittel: Utenlandstjeneste i Frontex-operasjoner
Stillinger: 30
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Innbeordring
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon
Torkjeld Jevne tlf. 911 05 884
Lise Christin Dunham tlf. 488 86 422
Sven-Erik Nagelgaard tlf. 474 65 096

TRYKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN

Powered by Labrador CMS