Ledig stilling

Politidirektoratet POD
Politidirektoratet POD

Troms politidistrikt søker strategisk og samfunnsengasjert leder til stillingen som politimester

Søknadsfrist 15.08.21

Det er ledig embete som politimester i Troms politidistrikt. Embetet er et åremål for en periode på seks (6) år.

TROMS POLITIDISTRIKT

Politidistriktet har politi- og påtalemyndighet i norsk økonomis sone utenfor hele Nord-Norge og i havområdene utenfor Svalbards territorialfarvann. I tillegg har politidistriktet ansvar for norsk sokkel, inkludert olje- og gassinstallasjoner, fra Lofoten og nordover utenfor Svalbard.

Hovedsetet og operasjonssentralen for politidistriktet er lagt til politihuset i Tromsø. Politidistriktet har 500 ansatte organisert i fem geografiske driftsenheter med åtte lensmannskontor og to politistasjoner, fem fellesenheter og tre lederstøttestaber. Troms politidistrikt har ansvar for polititjenesten i 20 kommuner i den sørlige delen av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Politimesteren har totalansvaret for polititjenesten til innbyggerne i sitt distrikt - i daglig drift, beredskap og ved kriser- og er som leder av påtalemyndigheten i distriktet ansvarlig for straffesaksbehandlingen og underlagt den høyere påtalemyndighet. Politimesteren rapporterer til politidirektøren.

Politiets samfunnsoppdrag er å skape trygghet der folk bor og ferdes. Som politimester i ett av landets 12 politidistrikter skal du betjene en befolkning preget av mangfold. Du er politidirektørens rådgiver gjennom deltakelse i politiets nasjonale ledergruppe og er ansvarlig for at politiske føringer og gjeldende strategi blir forstått og gjennomført i eget politidistrikt.

Politimesteren skal sørge for levering av gode og tidsmessige polititjenester gjennom kontinuerlig forbedring og forenkling av politiets arbeidsprosesser. Politimester har også ansvar for kvalitetsutvikling og optimal ressursutnyttelse i eget distrikt og i etaten.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle et politidistrikt som jobber sammen for å nå mål og levere på oppdrag
 • Bidra til visjonen om ett politi ved å påse at virksomhetsstyringen er i tråd med politiets strategier og mål
 • Innføre forebygging som politiets hovedstrategi i samarbeid med andre aktører
 • Sikre effektiv drift og ressursbruk ved å ta i bruk tilgjengelige digitale løsninger og beste praksis
 • Sørge for god samhandling og kommunikasjon internt og eksternt; mellom politidistrikt/-enheter og overfor andre samfunnsaktører
 • Styrke organisatorisk læring, etisk bevisst ledelse og risikobasert styring
 • Lede og utvikle egen ledergruppe
 • Sørge for aktivt medarbeiderskap, helsefremmende arbeidsmiljø, godt partsamarbeid og medbestemmelse i politidistriktet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Erfaring fra kriseledelse
 • Må kunne kommunisere eksternt og internt på en tydelig og tillitsvekkende måte
 • Relevant ledererfaring
 • Må kunne klareres for STRENGT HEMMELIGDet er ønskelig med:
 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Erfaring fra organisasjonsutvikling og omstilling
 • Erfaring med virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedringer ved hjelp av ny teknologi
 • Gjennomført lederutdanning/lederutvikling
 • Kunnskap om eller erfaring fra politi- og påtalemyndighetDu må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Strategisk og helhetsorientert
 • God til å kommunisere
 • Gode samarbeids- og samhandlingsevner
 • God relasjonsbygger og rollemodell
 • Synlig samfunnsengasjement og høy etisk bevissthet
 • Tydelig lederskap med evne til å motivere og utvikle ledere og medarbeidereVi ser etter deg som identifiserer deg med vår medarbeiderplattform (https://www.politiet.no/om/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/).

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politimester (stillingskode 9120), fra kr 900 000 -1 400 000 brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. Se spk.no (https://spk.no/) for mer info.Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Les mer på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling). Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon: Karin Aslaksen, avdelingsdirektør HR- og HMS-avdelingen i Politidirektoratet 95 27 07 25