Ledig stilling

Sysselmesteroverbetjent

Søknadsfrist: 01.09.21

Svalbard

er en del av kongeriket Norge, og Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmesteren er politimester og har samme myndighet som en fylkesmann. Virksomheten har en miljøvernavdeling, en politiavdeling, en administrasjonsavdeling og en stab med til sammen 46 ansatte i åremålsstillinger.

Politiets viktigste oppgave på Svalbard er å sørge for borgernes trygghet, gjennomføre redningstjeneste og SAR, samt å bevare ro og stabilitet og ivareta områdets særegne villmarksnatur. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, effektiv kriminalitetsbekjempelse, robuste beredskapsordninger og en proaktiv tilstedeværelse på øygruppa.

Sysselmesterens administrasjonsbygg ligger i Longyearbyen på 78 grader nord. Longyearbyen er et lokalsamfunn med et godt tjenestetilbud og et rikt kulturliv. Svalbard tilbyr storslått natur med gode muligheter for spennende opplevelser både i nærområdet til Longyearbyen og ute i den arktiske villmarken.

Les mer om Sysselmesteren på Svalbard her

I Sysselmesteren på Svalbard sin ledergruppe er det for snarlig tiltredelse ledig en åremålsstilling som sysselmesteroverbetjent, med funksjon som leder av politiavdelingen.Vi søker etter en leder som motiveres av muligheten til å videreutvikle Sysselmesteren på Svalbard til en kompetent og effektiv enhet. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Ledere ved Sysselmesteren på Svalbard skal oppnå resultater på alle områder i daglig drift og ved kriser. Ledere setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer.

Som medarbeider ved Sysselmesteren på Svalbard kjennetegnes du som samarbeidsvillig, trygg, modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidat vil vi vektlegge disse verdiene. Den som ansettes må kunne jobbe innenfor etatens styringssystem samt ha forståelse for Sysselmesterens samfunnsrolle og framtidige utfordringer.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt inn i Sysselmesterens ledergruppe, herunder ved å ta ansvar for en helhetlig drift og utvikling av Sysselmesteren på Svalbard samt følge opp beslutninger i egen driftsenhet.
 • Sysselmesterens stabssjef.
 • Sørge for god koordinering og samhandling med Sysselmesterens øvrige avdelinger og stab.
 • Sikre planmessig polititjeneste (forebygging, beredskap, etterforskning og forvaltningsoppgaver) med høy kvalitet som er kunnskapsstyrt og har en gjennomgående forebyggende innretning
 • Kontakt med publikum, samhandling med lokale aktører og samarbeidspartnere på Svalbard.
 • Utvikle ønsket kultur gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap.
 • Tilrettelegge for kunnskapsbasert erfaringslæring og sørge for systematiske forbedringer.
 • Budsjett-, resultat- og personalansvar ved politiavdelingen.
 • Ansvar for forvaltning, drift og koordinering av Sysselmesterens materielle ressurser.
 • Utvikling og vedlikehold av beredskapsplanverk.
 • Representasjon, foredragsvirksomhet og mediekontakt.
 • Andre oppgaver som pålegges av Sysselmesteren.

Kvalifikasjoner

 • Politiskole/politihøgskole.
 • Relevant erfaring fra lederstilling med resultat- og personalansvar.
 • God forståelse for kriminalitetsforebygging, operativt politiarbeid, etterforskning, helhetlig arbeid i straffesakskjeden og forvaltningsoppgaver.
 • God resultatoppnåelse i tidligere stilinger.
 • Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner.
 • Gode engelskkunnskaper.
 • Plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig, jf. sikkerhetsloven kapittel 8.
 • Ønskelig med erfaring fra endringsprosesser og organisasjonsutvikling.
 • Ønskelig med kunnskap om og erfaring fra stabs-/redningsledelse og krisehåndtering.

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og god beslutnings- og gjennomføringsevne.
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid.
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsbyggende evner.
 • Samfunnsorientert og forståelse for politiavdelingens rolle innenfor Sysselmesterens samlede samfunnsoppdrag.
 • Medarbeiderorientert og med evne til å motivere og utvikle medarbeidere

Vi tilbyr

 • Stillingen er lønnet som sysselmesteroverbetjent i stillingskode 1169 i statens lønnsregulativ, og vil etter en samlet vurdering av den tilsattes kvalifikasjoner bli lønnet innenfor spennet kr 734 400,- – kr 948 900,- pr år.
 • Polartillegg på for tiden kr 102,- per døgn.
 • Kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør for tiden 18,2 %.
 • Fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereiser etter gjeldende regulativ

Ansettelse skjer på vilkår som er gitt i lov om statens ansatte, instrukser og personalreglement. Sysselmesteren praktiserer vanligvis seks måneders prøvetid. Vitnemål og attester bes lagt ved den elektroniske søknaden. Søknader vil ikke bli vurdert dersom dokumentasjon mangler. Det må også legges ved godkjenning fra NOKUT for eventuell utenlandsk utdanning.

Snarlig tiltredelse etter nærmere avtale. Åremålsstillingene er for tre år, med adgang til å søke ytterligere tre års forlengelse.

Søknad sendes elektronisk på www.sysselmesteren.no eller www.politiet.no.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentleglova § 25. Vi vil i tilfelle forhåndsvarsle søker om dette

Kontaktinformasjon: Lars Fause, Sysselmester 79 02 43 02 [email protected]