Ledig stilling

Politidirektoratet POD
Politidirektoratet POD

Strategisk og samfunnsengasjert leder søkes til stillingen som sjef for Utrykningspolitiet

Søknadsfrist: 15.08.21

Utrykningspolitiet (UP) er et av politiets særorganer. Trafikksikkerhet er Utrykningspolitiets hovedoppgave, men i tillegg deltar UP aktivt i kriminalitetsbekjempelse på vei og bistår politidistriktene med ekstra ressurser ved behov.

Utrykningspolitiet (UP)

Utrykningspolitiet (UP) er et særorgan i politiet som har trafikksikkerhetsarbeid som hovedoppgave og målsettingen er å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. UP bidrar også i annen kriminalitetsbekjempelse og er en bistands- og beredskapsressurs for politidistriktene. UP består av hovedadministrasjonen i Stavern, Politiets ATK-senter på Farstad og fem UP-distrikter med distriktskontor og distriktsledelse rundt i landet.Mer informasjon, organisasjonskart og kontaktinformasjon kan du finne på: www.politiet.no/upBesøk oss gjerne på Facebook www.facebook.com/utrykningspolitiet

Utrykningspolitiet kan vise til svært gode resultater, og fremstår i dag som et helhetlig politi som arbeider på et bredt fagfelt. Hovedkontoret med sentral ledelse og støtte er lokalisert i Stavern, og den operative virksomheten er fordelt i 5 UP-distrikter over hele landet. Politiets ATK-senter på Farstad inngår også i UP.

Vi søker deg som har lyst til å lede Utrykningspolitiets polititjeneste på vei, som sammen med andre aktører har et mål om redusere antall trafikkulykker, samt forebygge annen kriminalitet. Som toppleder i politiet skal du oppnå resultater sammen med andre gjennom å sette retning, skape oppslutning om mål og gjennomføre nødvendige endringer.

Stillingen er et åremål for en periode på seks (6) år.

Arbeidsoppgaver:

 • Totalansvar for at særorganet oppfyller samfunnsoppdraget og oppnår målene for virksomheten
 • Utvikle en god og velfungerende ledergruppe
 • Sikre god og effektiv ressursutnyttelse blant annet gjennom å ta i bruk ny teknologi
 • Delta i den nasjonale ledergruppen og ha medansvar for helhetlig utvikling av etaten

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Erfaring fra kriseledelse, helst fra strategisk nivå
 • Må kunne kommunisere eksternt og internt på en tydelig og tillitsvekkende måte
 • Relevant ledererfaring
 • Må kunne klareres for inntil STRENGT HEMMELIG

Det er ønskelig med:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Relevant erfaring fra direktorat og/eller departement
 • Erfaring med virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedringer, herunder å arbeide i grensesnittet mellom politikk og forvaltning
 • Gjennomført lederutdanning/lederutvikling
 • Kunnskap om eller erfaring fra politi- og påtalemyndighet

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Strategisk og helhetsorientert
 • God relasjonsbygger og rollemodell
 • Synlig samfunnsengasjement og høy etisk bevissthet
 • Tydelig lederskap med evne til å motivere og utvikle ledere og medarbeidere

Vi ser etter deg som identifiserer deg med vår medarbeiderplattform (https://www.politiet.no/om/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/).

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som sjef for utrykningspolitiet (stillingskode 1244), fra kr 1 100 000- 1 500 000 brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se spk.no (https://www.spk.no/) for mer info)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Les mer på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling). Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon: Karin Aslaksen, avdelingsdirektør HR- og HMS-avdelingen, Politidirektoratet 95 27 07 25