Ledig stilling

Stilling som Fag- og opplæringsansvarlig etterforskning (SKO 0287 – politioverbetjent)

Søknadsfrist 25.09.22

Er du en utviklende, innovativ, metodisk, faglig sterk, uredd og fremtidsrettet person? Da trenger vi deg som kan følge opp og videreutvikle etterforskningsfaget i et Nordland politidistrikt.Stillingen som fag- og opplæringsansvarlig (FAO) innenfor etterforskningsfeltet for Nordland politidistrikt er nå ledig. Stillingen skal bidra til å ha fokus på rettssikkerhet og at etterforskingen av straffesaker utføres i tråd med gjeldende regelverk med høy kvalitet herunder også overholder lovbestemte frister. Funksjonen har et overordnet fagansvar innen etterforskning i hele politidistriktet. Kontorsted blir Bodø, Sortland, Narvik, Mo i Rana eller Mosjøen.

Nordland politidistrikt

omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 41 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Heidi Kløkstad er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 790 ansatte i Nordland politidistrikt.

Fag- og opplæringsansvarlig utgjør navet i systemet for kontinuerlig utvikling av etterforskningsfaget og medarbeiderne etter gitte direktiver, faglige standarder, anerkjente etterforskningsmetoder og beste praksis. Det innebærer aktiv deltakelse i det nasjonale fagutviklingsapparatet (PHS) og i samarbeid med statsadvokatene.

Enheten har som mål å drive aktiv fag- og metodeutvikling internt og eksternt. I det ligger blant annet at man som ansatt i FEFE kan påregne kontinuerlig karriereutvikling gjennom personlig utvikling, videreutdanning og spesialisering innenfor våre fagområder – i tråd med våre interne rutiner.

Som ansatt i FEFE inngår du som en del av totalberedskapen for etterforskning av kriser og ekstraordinære hendelser, noe som innebærer utføring av etterforskningsoppgaver ved behov.

OrganisasjonstilhørighetFag- og opplæringsansvarlig ligger ved Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Følge opp fag, metode- og kvalitet innenfor etterforskning
 • Sammen med enhetsleder, leder Felles påtale og FOA påtale følge opp Nasjonal straffesaksinstruks innenfor etterforskning i Nordland politidistriktet
 • Legge til rette for, og følge opp kunnskapsbasert erfaringslæring
 • Sørge for implementering og etterlevelse av mønsterpraksis
 • Følge opp sentrale krav og føringer relatert til etterforskning samt innføring av nasjonale retningslinjer
 • Være bindeleddet mellom HR-avdelingen og hovedinstruktørene for praktisk tilrettelegging, opplæring og obligatorisk årlig opplæring (OÅO)
 • Utarbeide årlige rapporter for status på kompetanse og kapasitet innenfor etterforskningsfeltet sammen med GDE/FDE og HR-avdelingen
 • Representere politidistriktet ved behov
 • Delta i nasjonalt fagnettverk
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Andre pålagte oppgaver

Øvrige oppgaver

 • Legge til rette for kontinuerlig forbedring innen etterforskningsfeltet
 • Oppdater og vedlikehold av Beredskapsplanverk for etterforskning av kriser og ekstraordinære hendelser
 • Planlegg og gjennomfør øvelser relatert til etterforskningsfaget, herunder også Beredskapsplanverk for etterforskning av kriser og ekstraordinære hendelser sammen med hovedinstruktører etterforskning på GDE
 • Instruksjons- og foredragsvirksomhet
 • Møteledelse i forbindelse med OÅO ved behov
 • Bidra til kvalitetssikring
 • Bidra til evalueringer
 • Delta på støtteliste for Felles straffesaksinntak (FSI)

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Politihøgskole/politiskole
 • Gjennomført videreutdanning i etterforskning (VEF-studiet). Ved manglende videreutdanning må den som tilbys stillingen forplikte seg til å gjennomføre nødvendig videreutdanning.
 • Vise til bred og variert erfaring fra etterforskning samt inngående kjennskap til fagområde generelt
 • Meget gode kunnskaper om bruk av politiets IKT-verktøy
 • Erfaring fra opplæringsarbeid herunder pedagogikk
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser
 • Kjennskap til forbedringsarbeid
 • Kjennskap til kvalitetssystemer
 • Må kunne dokumentere positive resultater fra tidligere stillinger eller funksjoner
 • Krav om sikkerhetsklarering og autorisering til HEMMELIG

Ønskede:

 • Instruktørutdanning innenfor etterforskningsfaget (VEF/KREATIV-instruktør)
 • Veiledningspedagogikk modul 1 eller tilsvarende
 • Erfaring fra prosjektledelse er en fordel

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne på alle områder
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • God evne til å motivere andre og utvikle faget og øvrige medarbeidere i politidistriktet
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging internt og eksternt
 • God evne til å tenke nytt og skape endring
 • God til å kommunisere
 • Personlig egnethet vil bli tillagt særlig vekt for stillingsinnehaver

Språk: Må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Fast stilling som politispesialist – SKO 0287 i lønnstrinn 65-75 (604.400-728.100). Ved særskilt erfaring eller kompetanse kan høyere avlønning vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Tiltredelsesdato etter nærmere avtale

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Finn Erik Rødsand, 75545995Ann Karin Fagervoll, 90299670

Arbeidssted

Kongens gate 818006 Bodø

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nordland politidistriktReferansenr.:4556284169Stillingsprosent: 100%Fast stillingSøknadsfrist: 25.09.2022

Powered by Labrador CMS