Ledig stilling

Spesialetterforsker (engasjement)

Søknadsfrist 26. april

Spesialenheten

I saker som gjelder spørsmålet om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten, foretas og ledes etterforskingen av Spesialenheten for politisaker. Spesialenheten har totalt 41 ansatte. Hovedkontoret er plassert på Hamar, og enhetens etterforskingsavdelinger er lokalisert i Oslo, Hamar, Trondheim og Bergen. For nærmere opplysninger om virksomheten vises det til Spesialenhetens hjemmeside www.spesialenheten.no

Ved etterforskingsavdeling Øst-Norge er det ledig et engasjement, fra 1. juli 2021 til 31. desember 2021, som spesialetterforsker ved avdelingens kontor i Oslo. Vi søker faglig dyktig medarbeider som liker utfordringer, som ønsker å arbeide i et engasjert og kompetent miljø, og som identifiserer seg med enhetens samfunnsoppdrag. Avdelingen er for tiden bemannet med leder, tolv etterforskere, fem jurister og en seniorkonsulent.

Vi ber om at søknad, CV, attester og vitnemål sendes elektronisk via vår elektroniske rekrutteringsportal. Originale dokumenter medbringes til eventuelt intervju.

Arbeidsoppgaver

For utfordrende og spennende arbeidsoppgaver søker vi en dyktigetterforsker som kan jobbe selvstendig og i team med saker av ulik kompleksitet. Det er ønskelig med bakgrunn fra granskings- / utrednings- / etterforskingsarbeid.

Avhør og andre etterforskingsfaglige gjøremål i straffesaker.

Deltagelse i beredskapsvaktordning (ca. 3 hjemmevakter pr. år à 1 uke).

Arbeidet vil medføre noe reising og etterforskere kan bli bedt om å utføre arbeid i andre etterforskingsavdelinger.

Kvalifikasjoner

 • Politiutdanning eller annen relevant høyere utdanning (høyskole / universitet)
 • Kunnskap om oppbygging og forberedelse av straffesaker for retten
 • Erfaring med analyse- og dataverktøy
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Være personlig skikket for stillingen
 • Ha god dømmekraft
 • Effektiv og selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Plettfri vandel

Det vil bli bedt om politiattest, og den som ansettes må ved behov kunne sikkerhetsklareres. Stillingsinnehaver gis politimyndighet innenfor Spesialenhetens ansvarsområde.

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ stillingskode 0287 politioverbetjent, 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver fra kr. 535.200 til kr. 670.100 pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og erfaring. I henhold til særavtale gis det tillegg i lønn for bl.a. tilgjengelighet og beredskapsvakt (ca. kr. 81.000,- pr. år). Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidordning og sommertid
 • Spesialenheten for politisaker er en IA-bedrift, og tilbyr bedriftshelsetjeneste til alle ansatte
 • Relevant opplæring for stilling

Annet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette jf. offentleglova § 25.

Det pågår for tiden en utviklingsprosess med mulig omorganisering i virksomheten, og det tas forbehold om fremtidige organisatoriske endringer. Den som ansettes plikter å rette seg etter fremtidige beslutninger som organisatoriske, arbeids- og/eller ansvarsmessige endringer knyttet til stillingen.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Kontaktinformasjon: Liv Øyen, Leder for etterforskingsavdeling Øst-Norge 62556187