Ledig stilling

Professor/førsteamanuensis/ førstelektor innen samfunnssikkerhet, beredskaps- og kriseledelse

Søknadsfrist 31.10.22

Om stillingen

Nord universitet


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn.

Ved Handelshøgksolen, kontorsted Bodø er det ledig en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor innen samfunnssikkerhet, beredskaps- og kriseledelse. Stillingen er faglig rettet mot organisasjon og ledelsesdisiplinene knyttet til forebyggende sikkerhet, oppbygging av beredskap og håndtering av kriser. Et viktig arbeidsområde for stillingen er hvordan en kan styrke samfunnets robusthet mot kriser, og ivareta sikkerheten til kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner.

Empirisk vil stillingen være rettet mot både næringsliv, private og offentlige virksomheter og forvaltningsnivåene. Sivilt-militært samarbeide og totalforsvarstenkning står sentralt.

Nord universitet har en økende aktivitet med flere studier og et omfattende nasjonalt og internasjonalt fagsamarbeid innenfor området. Når det gjelder undervisning vil stillingen særlig være knyttet opp mot masterstudium i beredskap- og kriseledelse og et økende antall skreddersydde EVU-kurs. Den som ansettes vil inngå i et forskningsteam innenfor sikkerhet og beredskap knyttet til NORDLAB -Nord universitets innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke (www.nordlab.no).

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved fakultetets øvrige studiesteder; Mo, Steinkjer og Stjørdal.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning
 • Videreutvikling av eksisterende studier og utvikling av nye studietilbud innenfor området
 • Delta inn i eksisterende forskningsnettverk innenfor sikkerhet og beredskap ved fakultetet, blant annet knyttet til arktisk universitetssamarbeid og UNESCO
 • Bidra med initiering av ny forskning innenfor området
 • Handelshøgskolen samarbeider tett med offentlige og private aktører både sivilt og militært knyttet til sikkerhets og beredskapsfeltet, og det forventes at den som ansettes bidrar aktivt i nettverksbygging på området
 • Kvalifikasjonskrav

  Ansettelse som professor

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen organisasjon og ledelsesfag eller annet relevant område, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse se mer informasjon på Nords nettsider
 • Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innen organisasjon og ledelsesfag eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet
 • For ansettelse som førstelektor i kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet
 • Felles for alle

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. annet skandinavisk språk) og engelsk
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres
 • Videre er det ønskelig med:

 • Undervisningserfaring og forskning innen samfunnssikkerhet, beredskaps- og kriseledelse
 • Innsikt i beredskapsproblematikk knyttet til nordområdene
 • Erfaring fra nettverksbygging knyttet til sivil og/eller militær beredskap
 • Ledererfaring fra sivil eller militær beredskap

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Kunnskap om og erfaring innen fagområdet
 • Erfaring fra forskning innen samfunnssikkerhet, beredskaps- og kriseledelse
 • Praktisk-pedagogisk kompetanse
 • Undervisningserfaring
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet og evne til å jobbe i team

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, 1011 for førsteamanuensis og kode 1198 for førstelektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner. Ved vurdering av den best kvalifiserte legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Powered by Labrador CMS