Ledig stilling

Politioverbetjent-fagansvarlig ved seksjon for Teknisk og Taktisk Spaning(TTS)

Søknadsfrist: 27.05.2022

Politiet

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.

FEE-Seksjon for teknisk og taktisk spaning

Seksjon for taktisk og teknisk spaning (TTS) ved avsnitt for fag og utvikling (FOU), har ledig fast stilling som politioverbetjent. Vi søker deg som er engasjert, motivert, har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, liker et høyt tempo og stiller høye krav til faglig kvalitet.

Oslo politidistrikts organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) består av ni seksjoner og to stabsenheter, med totalt ca. 440 medarbeidere. Driftsenheten har ansvar for etterretning og etterforskning av den alvorlige og organiserte kriminaliteten i Oslo politidistrikt samt et særlig ansvar for etterretning og etterforskning ved ekstraordinære hendelser og kriser. FEE har også et overordnet fag-, koordinerings- og utføreransvar for etterretning og etterforskning i politidistriktet.

Teknisk og Taktisk Spaning (TTS) har et nasjonalt bistandsansvar innenfor alle våre skjulte etterforskningsmetoder i bekjempelse av organisert kriminalitet, alvorlig kriminalitet og forebygging av terror. I Oslo politidistrikt har TTS fag-, metodeutviklings og koordineringsansvar innen metodene hvor de har nasjonalt bistandsansvar.Stillingen som fagansvarlig innen taktisk spaning krever stor grad av selvstendighet og forståelse for arbeidsmetodene ved seksjonen. Stillingen krever evne og vilje til å drive metode og fagutvikling, og opplæring og instruksjon både internt og eksternt. Det er viktig å være en god teamarbeider og bidra til et utviklende og godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • fagansvarlig innen taktisk spaning samt nærmere angitte fagområde
 • fag- og metodeutvikling innenfor seksjonens tildelte ansvar
 • ansvar for utvikling av kurs, utdanning og øvelser
 • være faglig ressursperson under planlegging og gjennomføring av operative saker
 • foredragsvirksomhet internt og eksternt, samt representasjon internasjonalt
 • periodevis delta operativt i operative saker i henhold til turnus
 • være liaison/ rådgiver i Ko/stab
 • stillingen er under løpende vurdering og endringer må kunne påregnes

Kvalifikasjoner

 • du har bestått grunnutdanning ved Politi(høg)skolen
 • du har bestått rekrutteringskurs ved TTS eller tilsvarende utdanning, og/eller erfaring med operativ skjult etterforskning
 • du må være godkjent, eller kunne godkjennes for IP4
 • du er trygg og erfaren og har operativ arbeidserfaring og kunnskap om bruk av de skjulte etterforskningsmetodene
 • du har erfaring innen veiledning og instruktørvirksomhet
 • du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskelig med:

 • erfaring og innsikt innen fagområdet spaning og Non Police Behavior
 • utdanning og erfaring innen skjult etterforskning og arbeid med alvorlig kriminalitet
 • gode IKT ferdigheter/ teknologisk forståelse
 • utdanning innen veiledningspedagogikk eller annen relevant instruktørutdanning eller være villig til å ta slik utdannelse ved tiltredelse

Du må kunne sikkerhetsklarert for HEMMELIGKrav om plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må fremlegges

Personlige egenskaper

 • du er en god relasjonsbygger og har god evne til samhandling
 • du er initiativrik, ansvarsbevisst og har god gjennomføringsevne
 • du har høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe under press
 • du er løsningsorientert
 • du har god formidlingsevne

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass med mulighet for personlig og faglig utviklingEt fagmiljø med stort fokus på kompetanseheving og metodeutvikling og spesialiseringStillings lønnes som Politioverbetjent SKO 0287 ltr. 65-68, (kr 594 300 - 626 100 brutto pr. år). Ved særskilt kompetanse kan høyere lønn vurderes.Turnus/beredskapMedlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrer-bakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon: Anne Flatmark, Avsnittsleder 99281225

Powered by Labrador CMS