Ledig stilling

Politiførstebetjent Politiets nettpatrulje, alternativt operatør som politibetjent 3-2-1

Søknadsfrist: 21.07.2024

FEFE - Seksjon for forebygging, Finnmark politidistrikt

Om stillingen

Finnmark politidistrikt

Finnmark politidistrikt er med sine 48 637 km2 et av Norges største politidistrikter og dekker en befolkning på ca. 80 000 fordelt på 18 kommuner. Kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger er kjerneområdet for samisk kultur og språk. Politidistriktet er organisert i en geografisk driftsenhet med fire tjenesteenheter, fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber.

Distriktet ledes av politimesteren med hovedsete i Kirkenes. Finnmark politidistrikt har Norges eneste Schengengrense over land, og har ca. 500 medarbeidere.

Vil du jobbe med polisiære oppgaver som gir deg erfaring både fra politipatrulje, operasjonssentral og politiets nettpatrulje, i tillegg til at du får utøve ledelse?

I Finnmark politidistrikt er det ledig fast stilling som politiførstebetjent i stilling som fagleder for politiets nettpatrulje/patruljeleder. Dersom ingen kvalifiserte søkere som politiførstebetjent vil ansettelse som politibetjent 3/2/1 som operatør vurderes.

Stillingen er organisatorisk plassert i seksjon for forebygging ved Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE) og er for tiden stedsplassert i Kirkenes. Vakt og beredskap inngår i tjenesten og nettpatruljen skal også inngå i turnusen til operatørene på politiets operasjonssentral i Kirkenes. Altså vil du kunne få erfaring fra tre ulike tjenesteområder i tillegg til ledelse hvis du får jobben som fagleder/patruljeleder. 

 Vi trenger deg som har analytiske evner, er selvstendig og er god på relasjonsbygging, er opptatt av å være i forkant av kriminaliteten og som evner å skape entusiasme både internt i organisasjonen og utadrettet mot befolkningen.Turnustjeneste hvor dagtid, kveld og natt inngår. Også uniformert tjeneste innenfor politidistriktets fire tjenesteenheter vil være en del av tjenesten og reising rundt i distriktet må derfor påregnes.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

Politiførstebetjent/fagleder

 • Tilrettelegge, drifte og videreutvikle nettpatruljen i Finnmark pd 
 • Planlegge og lede nettpatruljens daglige gjøremål, samt være en del av operasjonssentralens operatørteam.
 • Være Finnmark politidistrikt sitt faglige kontaktledd og delta i lokale/nasjonale nettverk
 • Ansvarlig for kompetanseheving og formidling av arbeidet internt og eksternt
 • Ansvar for prosjekter
 • Rapportering
 • Evaluering av politiets nettpatrulje i politidistriktet
 • Lage og oppdatere retningslinjer for nettpatruljen

Oppgaver som tilfaller både politiførstebetjent og operatør i PB 3/2/1 stilling:

 • Ansvar for å iverksette og sikre gjennomføring av etterforsking etter metode politiarbeid på stedet, og følge opp andre pågående etterforskingsoppgaver i samhandling med FSI og operasjonssentralen
 • Ansvar for å gjennomføre kunnskapsstyrt patruljetjeneste og sørge for innhenting og videreformidling av etterretningsinformasjon
 • Vakt- og beredskapstjeneste i h.h.t. turnus
 • Planlegge, samt gjennomføre kunnskapsbaserte kampanjer
 • Samarbeide tett med kollegaer i Finnmark politidistrikt, da særskilt med Stab for kommunikasjon (SKOM), relevante fagpersoner i andre enheter, FSI og Operasjonssentralen, om innhold til politiets kanaler i sosiale medier
 • Kriminalitetsforebygging på internett, bygge tillit og ha dialog med innbyggerne våre på internett og sosiale medier
 • Daglig oppfølging av politidistriktets Facebookside, Messenger og Instagram-profil
 • Oppsøkende forebyggende politiarbeid (foredragsvirksomhet etc.)
 • Operativ patruljevirksomhet
 • Operatøroppgaver, både i nettpatruljen og på politiets operasjonssentral

Eventuelt andre oppgaver som vil være naturlig å legge inn under stillingen da stillingen er ny og endringer etter erfaring, må kunne påregnes.

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

PB 3/2/1:

 • Minimum bachelorgrad i politi
 • Operativt godkjent i minimum IP-kategori 4, eller kunne snarlig blir det
 • God oversikt over og erfaring i bruk av sosiale medier
 • Datateknisk forståelse og erfaring
 • Førerkort kl. B
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG jf sikkerhetsloven
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Nødvendige tilleggskvalifikasjoner for politiførstebetjent:

 • Bred politifaglig erfaring
 • Minimum 3 år tjenesteansiennitet

Ønsket:

 • Erfaring fra politiets operasjonssentral eller politiets nettpatrulje vil bli vektlagt
 • Operatørkurs for operatører ved politiets operasjonssentral
 • Videreutdanning innen kriminalitetsforebyggende politiarbeid
 • Samisk språk- og kulturkompetanse

Ønsket tilleggskvalifikasjon for politiførstebetjent:

 • Erfaring eller utdanning fra ledelse 

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Kunne arbeide selvstendig, effektivt og strukturert
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet og motivasjon for fagfeltet vil bli vektlagt.

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiførstebetjent i stillingskode 0285 med lønnsplassering: kr. 540 500 - 759 100 brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Dersom ingen kvalifiserte søkere som politiførstebetjent vil vi ansette politibetjent 3/2/1 med følgende lønnsspenn:

 • Politibetjent 3: Stillingen avlønnes i SKO 1461, fra kr. 584.500,- til 635.400,- brutto pr. år
 • Politibetjent 2: Stillingen avlønnes i SKO 1459, fra kr. 480.900,- brutto pr. år
 • Politibetjent 1: Stillingen avlønnes i SKO 1457, fra kr. 443.000,- brutto pr. år.

I tillegg kommer de til enhver tid avtalefestede variable tillegg.

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Karen Julie Johansdatter Eira
Telefon: 78 43 29 02

Powered by Labrador CMS