Ledig stilling

Ønsker du å bidra i etterforskningen av de alvorligste straffesakene i Norge?

Søknadsfrist: 21.08.22

Politiets

viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.

Ønsker du å bidra i etterforskningen av de alvorligste straffesakene i Norge? Oslo politidistrikt, ved avsnitt for hemmelig ransaking og romavlytting (HRA), har ledig stilling som operatør (pb2/3) med hovedfokus på skjult entring under våre operasjoner.

Seksjon for Teknisk og taktisk spaning (TTS) har det nasjonale bistandsansvaret innenfor alle våre skjulte etterforskningsmetoder i bekjempelse av organisert kriminalitet, annen alvorlig kriminalitet og forebygging av terror. Avsnitt for hemmelig ransaking og romavlytting (HRA) utfører de lovfestede skjulte etterforskningsmetodene hemmelig ransaking og romavlytting.

Ved avsnittet HRA trenger vi nå en dyktig medarbeider som, i tillegg til de grunnleggende disiplinene ved avsnittet, skal ha hovedfokus på skjult entring under våre operasjoner. Det er en spennende stilling som krever nysgjerrighet og gjerne innsikt i låse -og sikkerhetssystemer, og det er en fordel om du også har ferdigheter innen elektronikk. Det nasjonale bistandsansvaret medfører noe kortvarig reisevirksomhet. Metodeutvikling er en sentral del av vår arbeidshverdagen, og vi ønsker at vår nye medarbeider stadig er på søken etter ny kunnskap. Du trives i et tidvis hektisk arbeidsmiljø hvor teamtenkning er avgjørende for å kunne løse våre oppdrag. Som vår nye medarbeider motiveres du av og er stolt over å kunne bidra til å løse kompliserte etterforskningsutfordringer i de alvorligste straffesakene vi har i landet.

Oslo politidistrikts organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) består av ni seksjoner og to stabsenheter, med totalt ca. 440 medarbeidere. Driftsenheten har ansvar for etterretning og etterforskning av den alvorlige og organiserte kriminaliteten i Oslo politidistrikt samt et særlig ansvar for etterretning og etterforskning ved ekstraordinære hendelser og kriser. FEE har også et overordnet fag-, koordinerings- og utføreransvar for etterretning og etterforskning i politidistriktet.

Arbeidsoppgaver

 • bidra som fagspesialist ved avsnittet innen låse -og sikkerhetssystemer.
 • inngå som operatør i avsnittets operative saker, hva gjelder planlegging, gjennomføring og etterarbeid i operasjoner.
 • utrede og utvikle arbeidsmetodikk ved å nyttiggjøre gjeldende og framtidig teknologi.
 • drive metodeutvikling i samarbeid med interne og eksterne aktører, både i Norge og utlandet.
 • utføre service, vedlikehold og utvikling av avsnittets eget utstyr.
 • bidra til at avsnittet leverer et best mulig helhetlig produkt til sluttbruker.
 • være aktivt søkende etter ny teknologi og metoder som er relevant for avsnittets og seksjonens øvrige ansvarsoppgaver, med hovedvekt på låse -og sikkerhetssystemer.
 • stillingen er under løpende vurdering og endringer må kunne påregnes.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • bestått utdanning fra Politi(høg)skolen
 • godkjent eller kunne regodkjennes for IP4
 • politioperativ erfaring
 • gode IKT -kunnskaper
 • god innsikt og forståelse innen teknologi
 • god formuleringsevne på norsk og engelsk

Ved ansettelse som politibetjent 3/2 må kompetansekriteriene være oppfylt og utfylt kompetansekriterieskjema legges ved søknaden.

Det er ønskelig at du har:

 • kompetanse innen låse -og sikkerhetssystemer
 • annen relevant praktisk utdanning
 • erfaring innen sivilt politiarbeid og skjulte etterforskningsmetoder
 • erfaring fra arbeid med andre relevante samarbeidsaktører
 • kompetanse innen CNC-maskinering

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklares HEMMELIGDu må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • du passer inn i avsnittets operative konsept
 • du motiveres av å få tildelt vanskelige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • du er en god relasjonsbygger og har god evne til samhandling, men kan også jobbe selvstendig
 • du er initiativrik, ansvarsbevisst og har god gjennomføringsevne
 • du har de rette holdningene for å jobbe med skjulte etterforskningsmetoder i politiet

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

Stillingen lønnes som

SKO 1461 politibetjent 3 LR 43 - alt. 11 ltr 59-62 (534 400-563 900 brutto pr år)SKO 1459 politibetjent 2 LR 42 - alt. 11 ltr 55-58 (499 500-524 900 brutto pr år)

Ved særlig god kompetanse kan høyere lønn vurderes.

Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)Turnus/beredskap etter gjeldende arbeidsplan

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon: Rune, Avsnittsleder 45805793

Powered by Labrador CMS