Ledig stilling

Nye videreutdanninger ved Politihøgskolen – Operativ kriminalanalyse

Søknadsfrist 15. oktober

Politihøgskolen utvikler i disse dager nye videreutdanninger innen operativ kriminalanalyse, og første utdanning er allerede lyst ut. Studieplaner for de tre nye utdanningene er utarbeidet det siste året, i samarbeid med politidistrikt og særorgan, etter at Politihøgskolen overtok ansvaret for nasjonal opplæring i operativ kriminalanalyse fra Kripos. Utdanningene bygger på det gode arbeidet Kripos har gjort gjennom mange år. Omgjøringen fra kurs til studier innebærer at det erfaringsbaserte kunnskapsgrunnlaget i større grad suppleres av et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag. Opplæringen vil fortsatt være casebasert og studentaktiv med fokus på øvelser og ferdighetstrening.

Utdanninger som tilbys ved Politihøgskolen skal være faglig oppdaterte, relevante og forskningsbaserte. Politihøgskolen har gjennom hele utviklingsprosessen hatt et nært samarbeid med praksisfeltet. En bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra Kripos, PST, Oslo pd, Vest pd, Trøndelag pd, Universitetet i Bergen og Politihøgskolen utarbeidet forslag til utdanninger som møter politiets kompetansebehov innen operativ kriminalanalyse, samt studieplaner for disse. Gruppens medlemmer involverte også egne fagmiljøer i arbeidet, slik at innspill og diskusjoner har vært fundert i profesjonsrelevante problemstillinger og behov. Også i det videre arbeidet er praksisfeltet en sentral samarbeidspartner og bidragsyter. Blant annet er både Kripos og Oslo politidistrikt aktivt involvert i arbeidet med å utvikle det faglige innholdet i studiene, og vi vil helt sikkert henvende oss til ressurspersoner både nasjonalt og internasjonalt for å bidra. De nye videreutdanningene er:

1. Introduksjon til operativ kriminalanalyse – 7,5 studiepoeng - Nettbasert

2. Grunnleggende operativ kriminalanalyse – 7,5 studiepoeng

3. Fordypning i operativ kriminalanalyse – 15 studiepoeng

Utdanningene omhandler analyse i etterforskingssammenheng. Behovet for dem er begrunnet i det komplekse informasjonsgrunnlaget som i økende grad preger etterforskninger, samt behovet for forskningsbasert kompetanse og metode for å ivareta kvalitet i analyse- og etterforskningsarbeidet. De tre studiene bygger på hverandre, og graden av spesialisering øker for hvert nivå.

Formålsbeskrivelsene for utdanningene utfyller hverandre, og dekker samlet sett bredden i kompetansebehovet i politi-Norge. Arbeidsgruppen har søkt å ivareta ulike målgruppers behov, og samtidig skape en naturlig progresjon mellom utdanningene. Som hovedregel skal søkere ha gjennomført de lavere nivåene for å få plass på høyere nivåer.

Den første utdanningen vil være nettbasert, med to digitale samlingsdager. Ettersom den retter seg mot en bred målgruppe (analytikere, etterforskere, etterforskningsledere og påtalejurister), forventes mange søkere. Den nettbaserte løsningen er valgt for å gjøre studiet lettere tilgjengelig, og for å ha kapasitet til mange studenter. Videre er det et strategisk mål for Politihøgskolen å utnytte teknologiens muligheter for å tilby utdanninger av høy kvalitet. De to neste utdanningene vil gjennomføres med en kombinasjon av nettbaserte og fysiske samlinger, blant annet for å kunne trene og få tilbakemeldinger på ferdigheter som for eksempel å presentere analyseprodukter. Videreutdanningen Introduksjon til operativ kriminalanalyse er nå lyst ut, og vil ha oppstart våren 2022. Søknadsfrist er 15. oktober. De to neste nivåene, Grunnleggende operativ kriminalanalyse og Fordypning i operativ kriminalanalyse, vil bli lyst ut henholdsvis våren 2022 og høsten 2022, med oppstart henholdsvis høsten 2022 og våren 2023.

Velkommen til utdanningene!

Christine Sætre Nordsletten, politioverbetjent ved Politihøgskolen og fagansvarlig for videreutdanninger innen operativ kriminalanalyse