Ledig stilling

Politidirektoratet POD
Politidirektoratet POD

Møre og Romsdal politidistrikt søker strategisk og samfunnsengasjert leder til stillingen som politimester

Søknadsfrist 15.08.21

Møre og Romsdal politidistrikt ble opprettet 1.1.2016. Embetet er ledig fra 1.1.2022 og er et åremål for en periode på seks (6) år.

Møre og Romsdal politidistrikt

er et av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Møre og Romsdal fylke og har fra 2020 ansvar for 26 kommuner der det bor ca. 265 000 innbyggere. Politidistriktet har om lag 600 medarbeidere. Distriktet er organisert med fem felles enheter, to geografiske driftsenheter og tre støttestaber for politimesteren. Politimesteren med administrasjon er lokalisert i Ålesund.

Politimesteren har totalansvaret for polititjenesten til innbyggerne i sitt distrikt - i daglig drift, beredskap og ved kriser- og er som leder av påtalemyndigheten i distriktet ansvarlig for straffesaksbehandlingen og underlagt den høyere påtalemyndighet. Politimesteren rapporterer til politidirektøren.

Politiets samfunnsoppdrag er å skape trygghet der folk bor og ferdes. Som politimester i ett av landets 12 politidistrikter skal du betjene en befolkning preget av mangfold. Du er politidirektørens rådgiver gjennom deltakelse i politiets nasjonale ledergruppe og er ansvarlig for at politiske føringer og gjeldende strategi blir forstått og gjennomført i eget politidistrikt.

Politimesteren skal sørge for levering av gode og tidsmessige polititjenester gjennom kontinuerlig forbedring og forenkling av politiets arbeidsprosesser. Politimester har også ansvar for kvalitetsutvikling og optimal ressursutnyttelse i eget distrikt og i etaten.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle et politidistrikt som jobber sammen for å nå mål og levere på oppdrag
 • Bidra til visjonen om ett politi ved å påse at virksomhetsstyringen er i tråd med politiets strategier og mål
 • Innføre forebygging som politiets hovedstrategi i samarbeid med andre aktører
 • Sikre effektiv drift og ressursbruk ved å ta i bruk tilgjengelige digitale løsninger og beste praksis
 • Sørge for god samhandling og kommunikasjon internt og eksternt; mellom politidistrikt/-enheter og overfor andre samfunnsaktører
 • Styrke organisatorisk læring, etisk bevisst ledelse og risikobasert styring
 • Lede og utvikle egen ledergruppe
 • Sørge for aktivt medarbeiderskap, helsefremmende arbeidsmiljø, godt partsamarbeid og medbestemmelse i politidistriktet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Erfaring fra kriseledelse
 • Må kunne kommunisere eksternt og internt på en tydelig og tillitsvekkende måte
 • Relevant ledererfaring
 • Må kunne klareres for STRENGT HEMMELIGDet er ønskelig med:
 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Erfaring fra organisasjonsutvikling og omstilling
 • Erfaring med virksomhetsutvikling og kvalitetsforbedringer ved hjelp av ny teknologi
 • Gjennomført lederutdanning/lederutvikling
 • Kunnskap om eller erfaring fra politi- og påtalemyndighetDu må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Strategisk og helhetsorientert
 • God til å kommunisere
 • Gode samarbeids- og samhandlingsevner
 • God relasjonsbygger og rollemodell
 • Synlig samfunnsengasjement og høy etisk bevissthet
 • Tydelig lederskap med evne til å motivere og utvikle ledere og medarbeidereVi ser etter deg som identifiserer deg med vår medarbeiderplattform (https://www.politiet.no/om/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/).

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politimester (stillingskode 9120), fra kr 900 000-1 400 000 brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. Se spk.no (https://spk.no) for mer info.Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Les mer på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling). Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Kontaktinformasjon: Karin Aslaksen, avdelingsdirektør HR- og HMS-avdelingen i Politidirektoratet 952 70 725