Ledig stilling

Her på politihuset på Grønland vil den døgnåpne politivakta kun være åpen på dagtid og ettermiddager. Kveld og natt stenges den.
Her på politihuset på Grønland vil den døgnåpne politivakta kun være åpen på dagtid og ettermiddager. Kveld og natt stenges den.

Leder av felles enhet for forebygging

Søknadsfrist: 10.08.21

Oslo politidistrikt har nå en ledig stilling som leder for felles enhet for forebygging. I denne rollen vil du inngå i politimesterens ledergruppe, og vi søker deg som kan bidra til å drive oss fremover som en profesjonell aktør i tråd med samfunnsutviklingen og politiets strategi, som er:

Oslo politidistrikt

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.

 • I forkant av kriminaliteten
 • Tilgjengelige polititjenester med høy kvalitet
 • Trygghet i det digitale rom
 • Et moderne og kompetent politi

Oslo politidistrikt omfatter kommunene Asker, Bærum og Oslo, og har over 900.000 innbyggere. Virksomheten består av tre geografiske og åtte funksjonelle enheter. Vi har flere oppgaver av nasjonal karakter og spesielle utfordringer som følge av å være hovedstadspoliti. Vi er nesten 3400 medarbeidere som hver dag går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere.Som leder forventer vi at du bidrar til distriktets måloppnåelse på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Vi ser etter deg som kan sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeidere og skape resultater i samhandling med andre. Du kjennetegnes som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet og ønsker mangfold blant våre ledere.

Arbeidsoppgaver

Som leder av driftsenheten har du et overordnet fagansvar for forebygging i Oslo politidistrikt. Driftsenheten skal blant annet sikre spesialisert fagmiljø og sørge for fagutvikling innen forebygging, og sikre at det proaktive og reaktive forebyggende perspektivet inngår i politiets strategiske arbeid og virksomhetsplanlegging. Hovedoppgavene vil være:

 • Personal-, budsjett- og resultatansvar for driftsenheten
 • Lede og utvikle enheten gjennom oppfølging av daglig drift
 • Legge til rette for kunnskapsbasert erfaringslæring og systematiske forbedringer innenfor forebyggingsfaget
 • Sikre helhetlig styring og at forebygging integreres i politiets strategiske arbeid
 • Utvikle et godt medarbeiderskap, gjennom ønsket kultur, og felles forståelse for overordnede mål
 • Sørge for effektiv og enhetlig kommunikasjon internt og eksternt

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Erfaring fra kriminalitetsforebyggende arbeid og god forståelse for helhetlig kriminalitetsbekjempelse
 • Politi(høg)skole eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå
 • Minimum tre års ledererfaring
 • Kunnskap om arbeid med internkontroll, risikostyring, helse, miljø og sikkerhet

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Relevant lederutdanning
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kunnskap om etterretning og etterforskning
 • Erfaring fra i lede endrings- og utviklingsprosesser
 • Kunnskap om og erfaring fra mediehåndtering
 • Kjennskap til statens lover og avtaleverkDu må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Du må også kunne klareres for sikkerhetsgraden HEMMELIG jf. sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

 • Strategisk og med evne til å jobbe helhetlig og langsiktig opp mot politiets samfunnsoppdrag
 • Analytisk og med evne til å utvise godt skjønn i dine beslutninger
 • Omstillingsdyktig og med evne til å oppnå resultater gjennom kontinuerlig forbedring
 • Tydelig og med evne til å motivere, utvikle og sette retning for dine medarbeidere

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • En unik og utfordrende rolle med stor synlighet og bred kontaktflate
 • Fast stilling, med lønn som politiinspektør (stillingskode 0290), fra kr 950 000 – 1 150 000 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette. Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon: Beate Gangås, Politimester 22 66 90 50. Anne-Cecilie Kran, HR-Direktør 905 12 601