Ledig stilling

Politiets Fellesforbund PF logo

Hovedverneombud og vara hovedverneombud

Søknadsfrist: 8. mars 2024

Som den største fagforeningen i politietaten har Politiets Fellesforbund oppgaven med å peke ut nytt hovedverneombud og vara hovedverneombud.

Hovedverneombudet (HVO) og vara hovedverneombudet (VHVO) i politiet utpekes i hovedsak for to år om gangen.

Politidirektoratet ber derfor Politiets Fellesforbund kunngjøre vervene, behandle søknadene og peke ut de personene som skal ha vervene i perioden 01.07.2024 – 31.12.2025. Av praktiske årsaker utlyses vervene til årsslutt, denne gang til 31.12.25. 

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, slik at det kan overlappes med avtroppende HVO frem til 30.06.24

Vervene kan søkes av faste ansatte i politietaten, uavhengig av stillingskategori. Verneombud skal velges blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold.

Hovedverneombud og vara hovedverneombud kan velges, enten ett av verneombudene ved virksomheten, eller en annen arbeidstaker som har hatt tillitsverv ved virksomheten.

Politidirektoratet har avsatt ett årsverk (100%) til HVO-vervet og et halvt årsverk (50%) til VHVO. HVO disponerer to kontorer i Oslo, ett i Politidirektoratet på Majorstua, og ett hos Politiets Fellesforbund i Nydalen. 

VHVO utfører vervet fra sitt eget tjenestested. Reiseaktivitet må̊ påregnes

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til vara-HVO er tilsvarende HVO og fordeling avklares nærmere med HVO. Oppgavene er nærmere beskrevet i arbeidsmiljøloven med forskrifter, herunder forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og i hovedavtalens § 28. 

Vervene skal bidra til et bedre arbeidsmiljø for hele etaten, og drive aktiv forebyggende virksomhet i samarbeid med arbeidsgiver. Dette omfatter samordning og koordinering av vernetjenestens lokale HVO i politidistrikt og særorgan. HVO og VHVO er også viktige rådgivere og støttespillere for de lokale hovedverneombudene.

HVO og VHVO har en fri og uavhengig stilling, er partsuavhengig, og skal ivareta alle arbeidstakeres interesser i arbeidsmiljøspørsmål, uavhengig av stillingskategori og organisasjonstilhørighet.

HVO og VHVO skal se til at arbeidsgiver tar tilstrekkelig hensyn til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd i virksomheten.

HVO og VHVO skal ha kontakt med alle fagforeninger, og møter etter behov i de ulike organisasjonenes valgte organer, og deltar i sentrale utvalg og arbeidsgrupper, og er fast møtende i HAMU.

Vervene er utfordrende, engasjerende og lærerikt. Det setter store krav til kvalifikasjoner og personlige egenskaper. 

Kvalifikasjoner

Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:

  • gjennomført 40-timers grunnkurs arbeidsmiljø
  • ha god kjennskap til innholdet i etatens HMS-system
  • inneha gode kommunikasjonsevner
  • være tillitsskapende
  • ha gode kunnskaper om den valgte vernetjenesten og dens funksjoner, herunder politiets rutiner innenfor psykososiale forhold, AKAN, stress, krisemestring og konflikthåndtering mv.
  • kunne arbeide selvstendig
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • gode samarbeidsevner
  • kreativitet
  • erfaring med- og kompetanse til å gjennomføre foredragsvirksomhet internt og eksternt kunne tilrettelegge og organisere landsdekkende samlinger for lokale HVO

Det vil bli lagt vekt på̊ allsidig erfaring fra politietaten og stor grad av integritet. Det er en forutsetning med erfaring med HMS-arbeid, og det er nødvendig med erfaring i verv som verneombud eller tillitsvalgt. Vervet krever engelskkunnskaper på grunn av internasjonale kontakter.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Politidirektoratet er arbeidsgiver, og tildeler eget budsjett. HVO og VHVO forholder seg administrativt til seksjonssjef for HMS-seksjonen i Politidirektoratet. Lønn etter avtale. Reise- og bokostnader etter statens regulativ. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Politiets Fellesforbunds forbundsstyre vil foreta utpeking av HVO og VHVO.

Politiet ønsker størst mulig mangfold i organisasjonen. I tillegg til kandidatens kompetansenivå, ønsker vi mangfold med bakgrunn i kjønn, alder, etnisitet, kompetanse, erfaring, kultur og geografi.

Ansatte har rett til permisjon for den tid de fungerer i sentrale verv jfr. hovedavtalen §40 og arbeidsmiljøloven § 6-5.

Søker bes oppgi om det søkes på begge verv eller kun ett av vervene.

Søknadsfrist 8 mars.For ytterligere opplysninger om vervet, ta kontakt direkte med fagleder tariff- og arbeidsliv Finn-Tore Pettersen/tlf. 464 87 100.

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN.

Powered by Labrador CMS