Ledig stilling

Har du erfaring med å støtte operative enheter i å løse deres tekniske utfordringer? PST søker fagansvarlig for taktisk samband!

Søknadsfrist: 25.07.21

Teknologiavdelingen i PST er i utvikling, og vi søker nå en medarbeider til å ivareta fagansvaret for våre taktiske sambandsløsninger. Vi får stadig større ansvar for et bredt spekter av kommunikasjonsløsninger og søker deg som har god operativ forståelse, brenner for faget og vil være med å videreutvikle vår organisasjon.

PST

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

ArbeidsoppgaverDitt overordnede ansvarsområde vil være å sikre at operative enheter har de kommunikasjonsløsningene de trenger for å løse sine oppdrag. Det innebærer blant annet tett dialog med operative brukergrupper, innkjøp av materiell, koordinering og gjennomføring av vedlikehold, feilretting, dokumentering, intern opplæring samt kontinuerlig dialog med ulike leverandører og samarbeidspartnere.Du må lære PST godt å kjenne og bruke denne kunnskapen til å prioritere dine arbeidsoppgaver til det beste for organisasjonen.Som del av vår driftsorganisasjon vil du også kunne benyttes til å løse tidskritiske oppgaver som ikke ligger innenfor ditt ansvarsområde. Du må være villig til å yte ekstra for å sikre at PST til enhver tid er i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.Kvalifikasjoner

Vi søker deg med minimum bachelor innen IKT eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Det kreves minimum tre års relevant erfaring for stillingen.

Det er ønskelig med:

  • kunnskap om operative radiosamband
  • erfaring fra prosjektarbeid
  • erfaring fra arbeid innen informasjonssikkerhet
  • kjennskap til Nødnett
  • erfaring med undervisning og instruksjon
  • god operativ forståelse

Vi ser gjerne at du har erfaring fra lignende roller, gjerne innen politi-, forsvars- eller beredskapssektoren. Bakgrunn fra Forsvarets ingeniørhøgskole/Cyberingeniørskolen eller operativ erfaring fra Forsvaret kan telle positivt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er nødvendig fordi du vil representere PST i ulike fora knyttet til ditt ansvarsområde.

Personlige egenskaper

Nøkkelegenskaper for å kunne gjøre en god jobb hos oss er at du er positiv, selvstendig, strukturert og evner å kommunisere med både interne og eksterne samarbeidspartnere. Du er pålitelig og tar ansvar for eget ansvarsområde og egen oppgaveportefølje. Arbeidshverdagen hos oss kan være hektisk, og du må kunne håndtere krevende og tidskritiske hendelser og være god til å prioritere oppgaver.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.Vi tilbyr

Teknologiavdelingen i PST er et satsingsområde, og vi jobber stadig med utvikling og forbedring. Du vil få mulighet til å delta i dette arbeidet og i perioder jobbe med prosjekter på tvers i organisasjonen. Våre medarbeideres kompetanse er viktig for oss, og vi legger til rette for videre kursing og sertifisering innen relevante fagområder.Lønn etter avtale i stilling som rådgiver (SKO 1434), seniorrådgiver (SKO 1364), overingeniør (SKO 1087) eller senioringeniør (SKO 1081). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner. Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Søknad og prosess

Våre tilsette skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folkesetnaden. Det er eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere personar med fleirkulturell bakgrunn. Vi oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søke.Søknad skal sendast elektronisk. Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju. Stadfesta kopiar av attestar må då takast med. Testing av fagkunnskapar og i kva grad kandidaten er skikka for stillinga må påreknast. For å bli sikkerheitsklarert må du vere førebudd på å gi opplysingar om deg sjølv og dine nærmaste. Vi oppfordrar deg til å utvise diskresjon om at du søkjer stilling i PST. Meir informasjon om dette vil bli gitt under tilsettingsprosessen.

Kontaktinformasjon:

Heidi 23 30 50 00, Ingvill 23 30 50 00