Ledig stilling

Politiets Fellesforbund PF logo

Forbundssekretær med hovedområde Pensjon

Søknadsfrist: 31. mai

OM Arbeidsgiver

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politietaten. Vi har over 17.000 medlemmer som sikrer trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politiets Fellesforbund har 20 lokallag, er partipolitisk uavhengig, og er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

Politiets Fellesforbund har bred kompetanse på tariff- og arbeidslivsspørsmål og på politiets rolle og oppgaver. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave.

Forbundskontoret har 33 medarbeidere, hvor 16 er heltidstillitsvalgte og 17 er fast ansatte. I tillegg er Politiforum og Politiets Pensjonistforbund samlokalisert med forbundskontoret i universelt utformede lokaler sentralt i Nydalen i Oslo. Politiets Fellesforbund har ansatte med mange ulike faglige bakgrunner. Vi er opptatt av mangfold, faglig utvikling og å legge til rette for en best mulig livsfasepolitikk. 

I vervet som forbundssekretær vil du bli en del av tariff- og arbeidslivsavdelingen. Avdelingen har et overordnet ansvar for å følge opp forbundets strategi og politikk ved å forberede, iverksette og følge opp vedtak fattet av landsmøtet og forbundsstyret.

Politiets Fellesforbund verdsetter stort mangfold i organisasjonen. Mangfold er en viktig kilde til utvikling som igjen skaper bedre resultater. Ulikheter blant våre tillitsvalgte bidrar til at vi i enda større grad kan se våre medlemmers behov og utfordringer. Vi ønsker mangfold med bakgrunn i kjønn, alder, etnisitet, kompetanse, erfaring, kultur og geografi/geografisk utgangspunkt.

Sentrale ansvarsområder er å styrke og å bedre lønns- og arbeidsvilkår for forbundets medlemmer ved å inngå og å forvalte tariffavtaler. Ivaretakelse av medlemmer gjennom fokus på trygghet og sikkerhet i arbeidslivet er et annet viktig ansvarsområde. Dette arbeidet inkluderer ansvaret for utvikling av strategier og tiltak for verving, samt at eksisterende medlemmer fortsatt ønsker å være organisert i Politiets Fellesforbund.

Tariff- og arbeidslivsavdelingen gir råd, bistår og følger opp lokallag, tillitsvalgte og enkeltmedlemmer i saker som vedrører deres lønn og arbeidsforhold mm. Videre bistår avdelingen med kurs- og opplæringsvirksomhet i hele organisasjonen både lokalt og sentralt.

Avdelingen arbeider i tillegg med temaer som pensjon, omstilling, medbestemmelse, faglig kompetanse, ivaretakelse av studenter fra Politihøgskolen, politisk påvirkning, budsjettarbeid, juridisk arbeid og bistand, organisasjonsutvikling og planarbeid, stortingsmeldinger og høringer, likestillings- og mangfoldarbeid, inkluderende arbeidsliv mm.

Avdelingen består av fagleder, forbundssekretærer, politisk rådgiver og jurist.

Vervet vil ha hovedansvaret for PFs arbeid med pensjon. Det forutsettes derfor bred kunnskap og kjennskap til pensjonsordningene i staten og for våre medlemmer. Prosessene rundt de nye pensjonsreglene vil vare i lang tid fremover, og når det nye regelverket er besluttet, vil det være behov for rådgivning og oppfølging av medlemmer samt opplæring av lokale tillitsvalgte. Vervet er en ordinær del av tariff og arbeidslivsavdelingen. Det innebærer også at vervet ved anledning vil arbeide med andre tariffsaker. Valgperioden er to år.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med prosesser knyttet til pensjon
 • Informere og rådgi medlemmene i spørsmål vedrørende pensjon
 • Lokalt og sentralt lønnsarbeid
 • Ivaretakelse av bestemmelsene i hovedavtalen i staten, samt øvrig lov- og avtaleverk inkludert forhandlinger og drøftinger med sentral arbeidsgiver
 • Arbeide med politiske prosesser og å fremme Politiets Fellesforbund sin politikk i hovedsak med fagområde pensjon.
 • Saksbehandling og utredningsarbeid
 • Rådgivningsfunksjon
 • Forelesningsvirksomhet
 • Andre oppgaver som ligger innenfor avdelingens arbeidsområde

Kvalifikasjoner

 • Dyp kunnskap om pensjonsreglene i staten
 • Erfaring med å holde foredrag og formidle kunnskap
 • Fast ansatt i politiet og medlem i Politiets Fellesforbund
 • Erfaring fra, og kunnskap om Politiets Fellesforbund som organisasjon vil være en fordel
 • Bred tillitsvalgts erfaring eller erfaring fra partssamarbeid, personal eller HR i offentlig sektor, fortrinnsvis politiet
 • Kunnskap om hovedavtalen i staten, samt øvrig lov- og avtaleverk
 • Kunnskap og erfaring med tariff- og arbeidsrettslige problemstillinger
 • Erfaring med virksomhetsutvikling
 • Erfaring i veiledning

Personlige egenskaper

 • Helhets og samhandlingsfokusert
 • Evne til å ta initiativ til løsning
 • God til å kommunisere skriftlig og muntlig
 • Kunne arbeide selvstendig og målrettet i et hektisk miljø, ofte med korte tidsfrister

Hovedavtalens § 40 hjemler permisjon fra nåværende stilling i perioden som sentral tillitsvalgt. 

Politiets Fellesforbund er en dynamisk organisasjon med stor yrkesstolthet og høy kompetanse. Vi har moderne lokaler i Gjerdrums vei 4, Oslo.

Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har fokus på forbedring og utvikling. Politiet står i store endringer. Det påvirker Politiets Fellesforbund sine arbeidsmåter, krav til kompetanse og organisering. På bakgrunn av dette kan det bli endrede ansvarsområder og arbeidsoppgaver for vervet.

Lønns- og arbeidsvilkår

Forbundssekretær avlønnes i lønnsspenn fra kr 650 000 - 815 000 og fast tillegg 1: kr 172 146,- og fast tillegg 2: kr 38 658,- per år. Høyere lønn kan vurderes ved særskilt kompetanse. De faste tilleggene dekker bl.a. alle arbeidsoppdrag utført utover ordinær arbeidstid. Forbundet har gunstige vilkår for pendlere, herunder fri bolig, hjemreise og ordning med hjemmekontor.

En del reisevirksomhet må påregnes. Søknadsfrist er 31 mai 2024.

Ytterligere informasjon og spørsmål om vervet kan innhentes hos fagleder Finn Tore Pettersen på telefon 4648 7100 eller generalsekretær Per Erik Ommundsen, på telefon 992 87 688

TRYKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN

Powered by Labrador CMS