Ledig stilling

Fast embete som førstestatsadvokat

Søknadsfrist 15. februar

Om stillingen

Riksadvokaten leder påtalemyndigheten i Norge. Riksadvokatembetet består for øvrig av assisterende riksadvokat, 17 førstestatsadvokater/statsadvokater, administrasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver og tolv administrativt ansatte. Embetet har kontorlokaler i Oslo sentrum. Riksadvokatembetet er fra 1. januar 2021 organisert med tre avdelinger; avdeling for etatsutvikling og fagledelse, avdeling for straffesaker og rettsutvikling og administrasjonsavdelingen.

Det er nå et ledig fast embete som førstestatsadvokat, for tiden med plassering i avdeling for straffesak og rettsutvikling. Tiltredelse etter avtale. Ved et eventuelt internt opprykk vil det bli ledig et fast embete som statsadvokat.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevne, integritet og utviklingsorientering. Erfaring fra straffesakspleien er en fordel. Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres. CV skal følge søknaden, og det bes opplyst om søker behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Det bes oppgitt om det søkes kun på embetet som førstestatsadvokat eller også på et eventuelt ledig embete som statsadvokat.

Embete som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet lønnes i dag med kr 1 238 000 pr år, embete som statsadvokat ved Riksadvokatembetet lønnes i dag med kr 1 194 000 pr år. Det trekkes pensjonsinnskudd.

Riksadvokatembetet og Den høyere påtalemyndighet forøvrig arbeider for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad og ber derfor særskilt kandidater med nedsatt funksjonsevne og hull i CV om å søke ledige stillinger i etaten. Søkere som sier fra om at de har funksjonsnedsettelse eller hull i CV må være oppmerksomme på at denne informasjonen kan brukes til statistikkformål i anledning regjeringen sin inkluderingsdugnad dersom søkeren blir ansatt.

Spørsmål om embetet kan rettes til avdelingsleder Runar Torgersen eller assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther, telefon 22 47 78 50. Søknad sendes elektronisk via www.Jobbnorge.no

Søknad merkes med: ID 199593