Ledig stilling

Fag og opplæringsansvarlig - etterretning

Søknadsfrist 21.08.22

Stilling som Fag- og opplæringsansvarlig etterretning (SKO 0287 – politioverbetjent)

Har du gode idéer om hvordan vi kan videreutvikle og forvalte etterretningsfaget i Nordland politidistrikt?

Nordland politidistrikt

omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 41 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Heidi Kløkstad er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 790 ansatte i Nordland politidistrikt.

Tilsetting vil skje i henhold til personalreglementet for politiet og vanlige tilsettingsvilkår for statens tjenestemenn, herunder 6 mnd prøvetid. Fra lønnen går 2% lovbestemt trekk til Statens pensjonskasse. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering etter kvalifikasjoner.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester skal legges inn elektronisk. Dette gjelder også for interne søkere. Det må oppgis minimum to referanser i søknaden. Den som blir tilsatt må ha plettfri vandel.

Vi søker en engasjert fag- og opplæringsansvarlig (FOA) til etterretningsseksjonen ved FEFE i Nordland som kan følge opp og videreutvikle etterretningsfaget i Nordland politidistrikt. Stillingen som fag- og opplæringsansvarlig er nyetablert som følge av økt fokus på kompetanse innen etterretning og skal bidra til at etterretningsfaglige kvalitetskrav og metoder implementeres og praktiseres i hele organisasjonen.

Etterretningsseksjonen har det overordnede fagansvaret for etablering og drift av etterretningsfunksjonene i Nordland politidistrikt. Seksjonen har også et selvstendig ansvar for produksjon av etterretning, samt koordinering og kvalitetssikring av all etterretningsproduksjon i distriktet. Etterretning er en av seks prioriterte funksjoner som skal på plass og etterretningsfaget er under kraftig utvikling i politiet. Etterretningsseksjonen består per i dag av seksjonsleder, innhentingsleder/hovedveileder informant, informantveiledere, informasjonskoordinator, analyseleder og etterretningsanalytikere. Etterretningsseksjonen er inne i en utviklingsprosess og den som tilsettes må påregne endringer/justeringer av arbeidsoppgaver som følge av dette.

Som fag og opplæringsansvarlig vil du bidra inn i utviklingen av etterretning som fagdisiplin og samarbeide med etterretningsfunksjoner i andre fellesenheter og geografiske driftsenheter, samt delta i daglig produksjon av etterretning. Funksjonen har et overordnet fagansvar for etablering og utvikling av etterretningsfaget i hele politidistriktet. Du må ha god og helhetlig forståelse for etterretningsfaget. Du vil inngå i et utviklingsorientert og sterkt fagmiljø ved seksjonen, driftsenheten og politidistriktet for øvrig.Vi søker deg som trives med krevende arbeidsoppgaver og en variert arbeidsdag, og som har en fleksibel grunnholdning og god evne til å håndtere stress. Du må kunne jobbe effektivt selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner og like å jobbe i team. Vi er opptatt av å bygge opp et sterkt fagmiljø som alle kan høste nytte av – her er det ingen som skal føle at de jobber alene.

Enheten som etterretningsseksjonen ligger under har som mål å drive aktiv fag- og metodeutvikling internt og eksternt. I det ligger blant annet at man som ansatt i FEFE kan påregne kontinuerlig karriereutvikling gjennom personlig utvikling, videreutdanning og spesialisering innenfor våre fagområder – i tråd med våre interne rutiner.

I forbindelse med intervju kan det bli aktuelt med en evne- og ferdighetstest, presentasjon eller en oppgave som må løses. Nærmere beskrivelse av dette vil bli formidlet god tid i forveien. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på.

Arbeidsoppgaver

 • Fagutvikling og oppfølging av fag og metode innen etterretning, både i normalsituasjon og ved kriser og ekstraordinære hendelser
 • Følge opp sentrale krav og føringer relatert til etterretning samt innføring av nasjonale retningslinjer for etterretningsproduksjon
 • Delta i og koordinere politidistriktets arbeid i det nasjonale fagutviklingsapparatet for etterretning
 • Planlegge og gjennomføre opplæring, fagsamlinger og øvelser innen etterretning i samarbeid med etterretningsseksjonen og EL3
 • Samarbeide med andre fag- og opplæringsansvarlige for en helhetlig plan for kompetanseheving og implementering av etterretning i distriktet
 • Være kontaktledd mot HR for praktisk tilrettelegging av opplæring
 • Utarbeide årlig rapport for status på kompetanse og kapasitet innenfor etterretningsfaget sammen med seksjonsleder for etterretningsseksjonen
 • Oppdatering og vedlikehold av Beredskapsplanverk og funksjonskort for etterretning i kriser og ekstraordinære hendelser
 • Ved behov delta i etterretningsproduksjon i det daglige, i kriser og ekstraordinære hendelser
 • Andre pålagte oppgaver

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått grunnutdanning fra Politi(høg)skole
 • Bred og variert erfaring fra etterretning samt inngående kjennskap til fagområdet generelt
 • Meget gode kunnskaper om bruk av politiets IKT-verktøy, herunder Indicia, BL og PO
 • Relevant utdanning innen etterretning, minimum PHS modul 1 - innføring i etterretning eller tilsvarende
 • Kompetanse til å utnytte og bidra til å videreutvikle teknologi innen etterretning
 • Må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Ønskelig:

 • Relevant utdanning innen etterretning, PHS modul 2 - etterretningsledelse eller tilsvarende. Dersom søker ikke har dette må dette påregnes gjennomført innen rimelig tid
 • Utdanning i pedagogikk/instruksjon
 • Erfaring fra opplæringsarbeid/instruktørvirksomhet
 • Erfaring fra å lede endrings- og utviklingsprosesser
 • Bred politifaglig bakgrunn

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må sikkerhetsklareres og autoriseres for hemmelig.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, med god arbeidskapasitet
 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God evne til å motivere andre og utvikle faget og øvrige medarbeidere i politidistriktet
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging internt og eksternt
 • Evne og vilje til faglig utvikling
 • Personlig egnethet

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som politioverbetjent (SKO 0287), lønnstrinn 65 -75, fra kr 604 400,- til 728 100,- brutto per år
 • Ved særskilt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret individuell vurdering av lønnsplassering i henhold til kompetanse og erfaring
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser ( fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon: Kjetil Moland 75546001

Powered by Labrador CMS