Ledig stilling

Etterretter fiskerikriminalitet (politioverbetjent)

Søknadsfrist: 11. juni 2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.Økokrim holder til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

.Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det. For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Alvorlig fiskerikriminalitet er en stor utfordring som truer fellesskapets naturressurser og svekker kystsamfunnene ved å konkurrere ut seriøse næringsaktører. Arbeidet mot alvorlig fiskerikriminalitet er i revidert nasjonalbudsjett foreslått forsterket.

Økokrim søker etter to politioverbetjenter som ser muligheter for hvilke aktører vi kan samarbeide med og innhente informasjon fra, har god gjennomføringsevne og kan utarbeide og formidle gode beslutningsgrunnlag. Stillingene er plassert i Avdeling for etterretning og forebygging (AEF). Vi er ledende i politietaten innen finansiell og økonomisk etterretning med nasjonalt ansvar innen hvitvasking, terrorfinansiering, miljøkriminalitet og koordinering av politiets innsats i det tverretatlige arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

AEF består av enhet for finansiell etterretning (EFE), enhet for etterretning ved Økokrim (EVØ), et responssenter og snart en forebyggende enhet. Avdelingen har blant annet ansvar for mottak og oppfølging av tips som kommer inn til Økokrim og er en sentral aktør i politiets nasjonale etterretningsprosesser. Stillingene er etterretningsfaglig underlagt E-leder 2 i EVØ, men deler av arbeidsoppgavene kan være underlagt fagleder ved responssenteret.

Økokrim ønsker å videreutvikle sin tiltaksrettede etterretning på taktisk og operasjonelt nivå, og det er derfor en fordel om du har erfaring med å vurdere alle aspekter ved risikotrekanten, herunder også sårbarheter. Vi ser derfor etter personer som har grunnleggende forståelse for praktisk bruk av etterretning som kunnskapsgrunnlag for vurdering av tiltak. Det er en fordel om du har kjennskap til eller erfaring fra saksetterretning, etterforsking eller andre relevante områder. Du som ansettes, må kunne håndtere store og varierte arbeidsmengder hvor det er rom for faglig og personlig utvikling.

Som etterretter ved Økokrim vil du bidra med å videreutvikle det nasjonale kunnskapsgrunnlaget i politiet innenfor fiskerikriminalitet og bidra til et tettere samarbeid med både private og offentlige aktører. Videre skal du innhente, bearbeide og formidle informasjon, samt utarbeide analyseprodukter, særlig på taktisk og operasjonelt nivå.

Vi forventer at du som ansettes, er fleksibel i din tilnærming til oppgaveløsningen innenfor avdelingens portefølje og ansvarsområder. Vi ønsker dessuten å komplementere vår eksisterende kompetanse innenfor etterretning. Vi vil legge vekt på personlige egenskaper, høy faglig motivasjon og egnethet.

For å komme i betraktning som søker, må du legge inn kopier av attester og vitnemål i Webcruiter sammen med søknaden. Det tas forbehold om Stortingets beslutning om å forsterke arbeidet mot alvorlig fiskerikriminalitet.

Arbeidsoppgaver

 • identifisere etterretningsbehov og muligheter for å innhente informasjon for å understøtte denne i samarbeid med EL2 og øvrige ansatte som jobber med fiskerikriminalitet
 • utvikle og koordinere kontakt og informasjonsutveksling med politidistrikt og andre aktører innen bekjempelse av fiskerikriminalitet
 • koordinere informasjon knyttet til fiskerikriminalitet
 • innhente informasjon og data i henhold til Økokrims informasjonsbehov og innhentingsplaner
 • monitorere, berike, kvalitetssikre og strukturere informasjon til og fra politiets register
 • vurdere og analysere informasjon fra flere kilder og utarbeide taktiske og operasjonelle etterretningsprodukter
 • ha fagansvar for Indicia i Økokrim og være ansvarlig for kvalitetssikring og tilgangsstyring
 • gi opplæring og dele kompetanse innenfor fagfeltet
 • utføre andre og endrede arbeidsoppgaver etter pålegg fra avdelingsdirektør

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner

 • politiutdanning
 • utdanning i etterretning og/eller etterretningsanalyse fra Politihøgskolen, Politiet, Forsvarets etterretningshøyskole eller tilsvarende
 • minimum 5 års arbeidserfaring med etterretning og/eller analyse
 • erfaring med bruk av Indicia som arbeidsverktøy
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Ønskelige kvalifikasjoner

 • kunnskap om og/eller utdanning innen fiskerikriminalitet
 • utdanning innen økonomi
 • erfaring fra etterforsking
 • innsikt i politiets oppdrag og organisasjon
 • bred politifaglig erfaring

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • høy faglig motivasjon
 • meget gode analytiske evner
 • evne og vilje til å arbeide strukturert og selvstendig
 • kreativ, initiativrik og handlekraftig
 • god kommunikasjons- og samarbeidsevne, samt evne til å motivere andre
 • opptatt av å utvikle egen og andres kompetanse
 • endringsvillig og fleksibel

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • avlønning som politioverbetjent (stillingskode 0287), kr 600.000-750.000. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • i tillegg kompenseres politioverbetjenter midlertidig med et tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven

 • Søknadsfrist: 11.06.2023
  Arbeidsgiver: Økokrim
  Sted: Oslo
  Stillingstittel: Politioverbetjent
  Stillinger: 2
  Heltid / Deltid: Heltid
  Ansettelsesform: Fast
  Stillingsprosent: 100

  Kontaktinformasjon

  Monica Mjøs Værholm
  Seniorrådgiver
  Telefon: 404 33079

  Lone Charlotte Pettersen
  Avdelingsdirektør
  Telefon: 470 40 545

  KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS