Ledig stilling

AMMAN ambassade - Spesialutsending for utlendingssaker, 30017332/21

Søknadsfrist: 05.05.2021

Om Utenriks-departementet

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

Om stillingenVed Norges ambassade i Amman vil det fra 16. august 2021 være ledig et engasjement som spesialutsending i utlendingssaker med regionalt ansvar for Jordan, Palestina, Israel og Irak. Stilingen lyses ut for en periode på 3 år med mulighet for forlengelse til inntil 4 år.

Spesialutsendingens hovedoppgave er å bidra til verifisering av opplysninger knyttet til id-avklaring og asylsaksbehandling og å styrke returarbeidet i norsk utlendingsforvaltning. Spesialutsendingene skal også bidra til arbeid for å forebygge og bekjempe irregulær migrasjon. Det finner sted en løpende vurdering av hvilke utenriksstasjoner spesialutsendingene for utlendingssaker skal tjenestegjøre ved. Tjenestested kan derfor bli endret i løpet av ansettelsesperioden. Stillingen er tiltenkt et regionalt ansvar. Arbeidsspråk vil være engelsk.

Spesialutsendingene tilsettes av Utenriksdepartementet og er underlagt stasjonssjefen. Faglig administreres stillingen via Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Politidirektoratet (POD), og spesialutsendingen rapporterer til Politiets utlendingsenhet (PU), som har løpende fagansvar for stillingen.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Være rådgiver for stasjonssjefen innenfor retur, identitet og migrasjon
 • Være kontaktpunkt mellom norske utlendingsmyndigheter og relevante myndigheter i landene stillingen dekker og legge til rette for et godt samarbeid om retur
 • Tilrettelegge for og bistå norske utlendingsmyndigheter med transitteringer og retur, både assistert og med tvang, til Jordan, Irak, Israel og Palestina, herunder program for assistert retur
 • Bistå i id-avklaring og verifisering av opplysninger i asylsaker og andre utlendingssaker på oppdrag fra utlendingsforvaltningen
 • Bidra til arbeid for å forebygge og motvirke menneskesmugling, menneskehandel og annen irregulær migrasjon
 • Delta i det internasjonale samarbeidet på migrasjonsområdet, herunder samarbeidsnettverk for Immigration Liaison Officers (ILO)
 • Tilrettelegge for og bistå norske utlendingsmyndigheter ved delegasjoner og andre besøk, herunder Landinfos reiser for å innhente informasjon og kommisjoner ifb med intervju og uttak av overføringsflyktninger.
 • Fortløpende rapportere til relevante deler av utlendingsforvaltningen om hendelser/forhold av betydning for migrasjonsstrømmer, ankomstbildet til Europa og Norge, samt forhold som kan påvirke sakspraksis for området, herunder menneskerettighetssituasjonen.
 • Bistå, gi innspill til og følge opp migrasjonsrelaterte norskstøttede prosjekter
 • Utarbeide enkeltrapporter på bestilling fra Landinfo
 • Ved særlige tilfeller kan spesialutsendingen bli pålagt andre arbeidsoppgaver ved stasjonen

Kvalifikasjoner

 • Må ha bestått eksamen fra politi(høg)skole eller annen høyere utdanning
 • Må ha meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Må ha minimum 5 års praksis fra politi -og lensmannsetaten
 • Må ha god kjennskap til norsk utlendingsforvaltning og behandling av utlendingssaker, herunder Politiets utlendingsenhets ansvar og oppgaver
 • Må ha erfaring fra arbeid med utlendingssaker, herunder verifiserings- og returarbeid, samt dokumentkontroll
 • Fordel med erfaring fra etterforskning/etterretning av straffesaker innen organisert kriminalitet/menneskesmugling
 • Fordel med relevant internasjonal erfaring
 • Fordel med kjennskap til politiske prosesser i regionen
 • Fordel med erfaring med politiets- og utlendingsforvaltningens registre
 • Språkkunnskaper i arabisk vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Robusthet: tåle press, mestre stress, kulturell tilpasningsdyktig
 • Samhandling: gode samarbeidsegenskaper, kontaktskapende evner, fleksibel, lagspiller, evne til konflikthåndtering
 • Handlekraft: Initiativ, selvstendighet, beslutningsdyktighet, operativ og resultatorientert
 • Utførelse: systematisk, effektiv, resultatorientert, stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Analytiske evner: evne til å tilegne seg ny kunnskap, evaluere informasjon, overblikk, håndtere kompleksitet, strategisk, integritet, fleksibel, inkluderende

Andre forhold

Vi viser til landspesifikk informasjon om tjenestestedet på følgende webside: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273/

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine i jobbsøkerportalen vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som som rådgiver (stillingskode 1436) / seniorrådgiver (stillingskode 1364) med bruttolønn pr. år fra kr 516 400 - 708 000 jf. Hovedtariffavtalene i staten.Det tilstås tillegg som ambassadesekretær etter "Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten" - https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/saravtale/id545430/.

Bolig vil bli stilt til disposisjon.

Utenriksfaglig kursing vil bli gitt av Utenriksdepartementet. Introduksjonskurs vil bli tilrettelagt av Politiets utlendingsenhet.

Søkere må være norske statsborgere. En person kan ikke være fast bosatt i landet der tjenestegjøringen skal finne sted for å kunne være søknadsberettiget til utsendt stilling. Dette forholdet avgjøres av mottakerstaten iht. lokale lover/regler.

For polititjenestemenn/kvinner gjør vi oppmerksomme på endringer i lovverket gjeldende særaldersgrensen og pensjonsalder, hvor permisjon fra fast stilling med særaldersgrense kan medføre karenstid etter gjeninntredelse i egen etat.

For å være søknadsberettiget må søker være ansatt i en av følgende departementer/etater; JD, UD, UNE, UDI, Landinfo og politietaten.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG på tiltredelsestidspunktet.

Kontaktinformasjon :

Ambassadør Tone Allers, ambassaden i Amman, [email protected] Hjelseth, leder Stab internasjonalt samarbeid, PU, tlf. 41535890 eller e-post [email protected] Rognan, politioverbetjent, Stab for Internasjonalt samarbeid, PU, tlf. 41535800, e-post [email protected] rekrutteringsansvarlige: Seniorrådgiver Inga Badi-Massoud, [email protected]